ПРОТОКОЛ № 9

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 03.05.2019 г. от 17,30 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Галя Букова, Искра Пламенова – Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Галя Букова

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Даване съгласие за кандидатстване за финансиране по Национална програма „Иновации в действие“.
  2. Разни;

По първа точка от дневния ред беше разяснена основната цел на Програмата, а именно: да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Членовете на обществения съвет приветстваха възможността за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано от СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище училище-партньор от цялата страна.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 2 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Обществения съвет на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище дава съгласие за кандидатстване за финансиране по Национална програма „Иновации в действие“.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18,00 ч.