АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Съдържанието на тази страница се създава във връзка с изпълнение на Решение №704 на Министерски съвет от 05 октомври 2018г., съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за достъп на образци на информация и заявления за предоставените от образователната институция, административни услуги.

Административни услуги

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Правно основание

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Приложения

ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане в училището

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за преместване в друго училище

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Правно основание

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 84, т. 6в

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Правно основание

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 101

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Правно основание

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 140, ал. 4

Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Правно основание

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 107, ал. 3

Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование

Правно основание

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование – чл. 45

Приложения

ЗАЯВЛЕНИЕ

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

Административни услуги

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Правно основание

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Приложения

ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане в училището

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за преместване в друго училище

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Правно основание

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 84, т. 6в

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Правно основание

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 101

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Правно основание

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 140, ал. 4

Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Правно основание

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 107, ал. 3

Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование

Правно основание

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование – чл. 45

Приложения

ЗАЯВЛЕНИЕ