ПРИЕМ В 1.КЛАС

Прием в 1. клас

Детето Ви ще бъде в първи клас?
Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.
Ние знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и професионална компетентност, с умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Предлагаме:

 • целодневна организация на учебния ден;
 • класни стаи оборудвани с бели дъски, мултимедиен проектор и лаптоп;
 • интерактивна дъска;
 • столово хранене;
 • физкултурен салон;
 • зелено дворно пространство с открито спортно игрище;
 • медицинско обслужване;
 • извънкласни занимания по интереси;
 • групи за допълнително обучение;
 • обучение по информационни технологии в компютърен кабинет;
 • провеждане на часове по хореография в хореографски зали;
 • безплатен транспорт;

Необходими документи:

При записването се предоставят необходимите документи, доказващи истинността на декларираната информация в електронната платформа за кандидатстване в СУ „Летец Христо Топракчиев“ , отговаряща на критериите от Системата за прием в I клас:

 1. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група-ксерокопие и оригинал за сверяване.
 3. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група
 4. Акт за раждане-оригинал за сверяване на личните данни.
 5. Декларация за работа с личните данни.
 6. Удостоверения за раждане на братята и сестрите на детето (оригинал за сверяване)
 7. Служебна бележка за наличие на други деца от семействотодо 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“.
 8. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% или дете със специални образователни потребности – ако е приложимо.
 9. Копия /копие от актовете/ акта за смърт на родителите/родителя
 10. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство
 11. Писмена декларация, удостоверяваща осиновяването

Уважаеми родители,

В СУ „Летец Христо Топракчиев“ малките ученици учат в самостоятелна сграда. Децата със специални образователни потребности се подпомагат от ресурсните учители, психолога и педагогическия съветник.

За учебната 2023/2024 година училището предлага прием на 96 първокласници в четири паралелки:

І-а клас

Класен ръководител:

г-жа Илиана Циркова

ИУЧ Хореография

І-б клас

Класен ръководител:

г-жа Гергана Тодорова

ИУЧ Информационни технологии

І-в клас

Класен ръководител:

г-жа Таня Миланова

ИУЧ Английски език


І-г клас

Класен ръководител:

г-жа Невена Димова

ИУЧ Български език и литература