ПРОТОКОЛ № 8

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 27.03.2019 г. от 17,30 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Галя Букова, Владислава Симеонова – зам. кмет на община Божурище, Искра Пламенова – Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Галя Букова

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Съгласуване от Обществения съвет на избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за първи клас за учебната 2019/2020 година.
  2. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;
  3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2019 година.
  4. Разни;

По първа точка от дневния ред бяха предоставени на членовете на Обществения съвет учебните комплекти и помагалата, избрани от учителите. Г-жа Мая Карамфилова представи на Обществения съвет протоколите от избора. След като членовете се запознаха с избора, направен от преподавателите от начален на СУ „Летец Христо Топракчиев”, изразиха становище, че учебните комплекти съответстват на учебната програма, добре структурирани са и изборът е направен в полза на децата.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 3 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласуване на избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за първи клас за учебната 2019/2020 година.

По втора точка от дневния ред бе даден отчет за изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините.

По трета точка от дневния ред Г- г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с бюджета по пера, с реализираните икономии, както и с предложението за разпределение на средствата от преходния остатък от бюджет 2018 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Поради липса на други предложения, се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 3 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува бюджета за 2019 г. СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18,00 ч.