ПРОТОКОЛ № 10

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 12.09.2019 г. от 17,30 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Галя Букова, Искра Пламенова – Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Галя Букова

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на училищните учебни планове.
  2. Разни;

По първа точка от дневния ред бяха представени училищните учебни планове, с които членовете на Обществения съвет се запознаха и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 2 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Обществения съвет на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище съгласува училищните учебни планове.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18,00 ч.