ПРОТОКОЛ № 8/02.04.2021 год.

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Съгласуване от Обществения съвет на  избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, III и VII клас;
  2. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на бюджетната 2021 година;
  3. Други;

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова предостави протоколи за избор на учебници и учебни комплекти за I, III и VII клас, както и Становище относно избор на учебни комплекти за III клас от Антоанета Миланова, с които членовете на Обществения съвет имаха възможност да се запознаят.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с предоставените книжа и отбелязаха, че Становището от Антоанета Миланова е добре аргоментирано. Споделиха мнението, че всеки един от учебните комплекти има своите предимства и недостатъци и преподавателят има механизми да предостави учебния материал по достъпен начин и по този начин да преодолее недостатъка на определен учебен материал. Видно от представените протоколи, изборът за учебни комплекти за III клас е направен от 9 преподаватели, което дава основание на членовете на Обществения съвет да счетат, че избора е направен в полза на децата. Не последваха други изказвания  по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Общественият съвет съгласува избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, III и VII клас.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2021 год. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет приветстваха закупуването на пречистватели за всички класни стаи. Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува изпълнението на бюджета за първото тримесечие за 2021 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:30 ч.

Приложено:

  1. Чек-лист на членовете на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, присъствали на заседанието, проведено на 02.04.2021 год.;
  2. Протоколи за избор на учебници и учебни комплекти за I, III и VII клас;
  3. Становище относно избора на учебници за III клас от Антоанета Миланова;
  4. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ