ПРОТОКОЛ № 7/15.02.2021 год.

  1. Други;

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, като приложи фактури за извършените разходи.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 8 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Приема отчета на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с бюджета по пера, с реализираните икономии, както и с предложението за разпределение на средствата от преходния остатък от бюджет 2020 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Думата бе дадена за изказвания.

Г-жа Мая Карамфилова сподели, че представляваното от нея учебно заведение е финансово стабило.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува отчета за бюджета за 2020 г. и съгласува разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2020 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, запозна членотеве на Обществения съвет с бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за 2021 год.

Не последваха изказвания и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува предложения бюджет за 2021 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка четвърта от дневния ред постъпиха запитвания от членовете на Обществения съвет по отношение на поливната система в дворното пространство на сградата на училището. Г-жа Мая Карамфилова заяви, че в проекта за рехабилитация на двора на СУ Летец Христо Топракчиев гр. Божурище бе заложено изграждането на поливна система, която предстои да бъде пусната в експлоатация при подходящи климатични условия.

Засегна се въпрос за необходимост от поставянето на пейки в дворното пространство на сградата на Начален етап. Г-жа Карамфилова изрази готовност пролетта да бъдат поставени пейтки по подобие на тези, поставени в двора на Гимназиален етап.

Зададен бе въпрос за подмяна на част от таблата на баскетболните кошове. Директорът на училището информира членовете на Съвета, че са поръчани и авансово платени четири нови баскетболни табла с рингове и мрежи, които предстои да бъдат монтирани.

Членовете на Обществения съвет приветстваха изпълнението и предсрочното приключване на дейностите по рехабилитация на двора на училището.

Повдигнат бе въпросът за сцената, която е демонтирана и предведена ли е нова. Г-жа Камарфилова обясни, че в проекта за рехабилитация не е предвидена нова такава, но Директорът предстои да се свърже с фирма, която да проектира изграждането на нова сцена и се надява, че випуск 2021 ще бъде изпратен с нова сценична платформа.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:30 ч.

Приложено:

  1. Чек-лист на членовете на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, присъствали на заседанието, проведено на 15.02.2021 год.;
  2. Отчет за бюджета за 2020 год.
  3. Проекто бюджет за 2021 год. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.