ДО

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

МАРИЕЛА РАНДЖЕВА

РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА

ХРИСТИНА МИШЕВА

РУМЯНА КРЪСТЕВА

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС КРЕКМАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

ПОКАНА

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе:

На дата: 23.09.2021 год.

В час: 18:00

на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/78609319038?pwd=MFJFeXpKM1lPMnNmeGdVMVVGOWMzQT09

Meeting ID: 786 0931 9038

Passcode: 123456

При дневен ред:

  1. Отчет за изпълнение на бюджета за второто и третото тримесечие на бюджетната 2021 год.;
  2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище;
  3. Обсъждане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
  4. Съгласуване на училищните учебни планове;
  5. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА