ПРОТОКОЛ № 7

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 10.09.2018 г. от 19,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Инна Каменова, Искра Пламенова – Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Инна Каменова

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Одобряване на стратегията за развитие на училището.
  2. Съгласуване на училищните учебни планове;
  3. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за първи, втори, трети, пети, шести, седми осми и девети клас за учебната 2018/2019 година.
  4. Разни;

По първа точка от дневния ред беше предоставен на членовете на Обществения съвет стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище. След като членовете се запознаха с представения документ, се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 2 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище одобрява стратегията за развитие на училището.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с училищните учебни планове и членовете пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 2 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува училищните учебни планове.

По трета точка от дневния ред Г-жа Мая Карамфилова представи на  Обществения съвет протоколите от избора по предмети. След като членовете се запознаха с избора, направен от преподавателите на СУ „Летец Христо Топракчиев”, изразиха становище, че учебниците и учебните комплекти съответстват на учебната програма, добре структурирани са и изборът е направен в полза на децата.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 2 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува избора на учебници и учебни комплекти за първи, втори, трети, пети, шести, седми, осми и девети класове, направен от преподавателите на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 20,00 ч.