ПРОТОКОЛ № 6

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 22.02.2018 г. от 18,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Владислава Симеонова – заместник кмет на Община Божурище, Ягодка Илиева, Даниела Георгиева, Инна Каменова, Галя Букова, Искра Пламенова – Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Инна Каменова

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за първи клас за учебната 2018/2019 година.
  2. Съгласуване на бюджет за 2018 г. и съгласуване на разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2017 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище;
  3. Разни;

По първа точка от дневния ред беше предоставен на членовете на Обществения съвет учебния комплект, избран от учителите. Г-жа Мая Карамфилова представи на Обществения съвет протокола от избора по предмети. След като членовете се запознаха с избора, направен от преподавателите от начален етап на СУ „Летец Христо Топракчиев”, изразиха становище, че учебниците и учебният комплект съответстват на учебната програма, добре структурирани са и изборът е направен в полза на децата.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува избора на учебници и учебни комплекти за първи клас, направен от преподавателите на начален етап на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с бюджета за 2018 год. по пера, с реализираните икономии, както и с предложението за разпределение на средствата от преходния остатък от бюджет 2017 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Поради липса на други предложения, се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува бюджета за 2018 г. и съгласува разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2017 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По трета точка от дневния ред г-жа Владислава Симеонова информира членовете на Обществения съвет, че общинската администрация са намерили решение и ще се предприемат мерки за преместване на Социалния патронаж от сградата, находяща се на територията на СУ „Летец Христо Топракчиев”, като по този начин се осигурява възможност за обособяването на столова за изхранване на учениците и училищния персонал от гимназиален етап.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19,00 ч.

Spread the love