ПОКАНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 10.09.2018 год.

в час: 19.00

на място: гр. Божурище, ул. „Здравец, сградата на Начален етап, Учителска стая

при дневен ред:

  1. Одобряване на стратегията за развитие на училището.
  2. Съгласуване правилника за учебната дейност за учебната 2018/2019 година;
  3. Съгласуване на училищните учебни планове;
  4. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за трети, седми и девети клас за учебната 2018/2019 година;