ПРОТОКОЛ № 5/17.09.2020 год.

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на училищните учебни планове;
  2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
  3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;
  4. Разни;

По първа точка от дневния ред, предварително бяха представени на състава на Обществения съвет училищните учебни планове от г-жа Мая Карамфилова;

След като членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с книжата по първа точка от дневни ред, пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 9 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува училищните учебни планове;

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Състава на Обществения съвет с програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, като същите им предостави предварително в електронен вид. Сподели, че до момента не се е налагало съществено прилагане на програмите, тъй като няма деца, застрашени от отпадане от образователната институция.

Думата бе дадена за изказвания.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

По точка трета от дневния ред, в електронен вид бе представен Етичният кодекс на училищната общност. Г-жа Карамфилова информира Съвета, че предстои да бъдат поставени кутии, в които да бъдат подавани сигнали от заинтересованите лица, касаещи спазването на Кодекса. Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува Етичния кодекс на училищната общност.

По точка четвърта от дневния ред постъпиха въпроси от членовете на Обществения съвет към Владислава Симеонова – представител на община Божурище, във връзка с ремонта на дворното пространство на училището, на които членовете на Съвета получиха отговор. Г-жа Симеонова обясни, че ремонтните дейности са започнали в края на лятната ваканция, тъй като процедурата изисква административни срокове, които е трябвало да бъдат изчакани. Внесено бе и разяснение от г-жа Мая Карамфилова по отношение на планираните СМР.

Повдигнат бе и въпросът за преместването на Социалния патронаж към община Божурище, които се помещават в сграда на училището, предвидена за изхранване на учениците и училищния персонал. Г-жа Владислава Симеонова обясни, че е намерено помещение, където да бъде настанен Социалният партронаж, но вероятно предстои съдебна процедура с фирмата изпълнител на ремонтните дейности и обявяване на процедура по избор на нов изпълнител и се надява, че към пролетта на 2021 год. ще има възможност да бъде освободено училищното помещение.

Към г-жа Мая Карамфилова постъпи въпрос, в условията на епидемиологична обстановка доколко ще бъдат допуснати децата да ползват хореографските зали и физкултурния салон, във връзка с указанията на МЗ и МОН да не бъдат смесвани различни класове в едно помещение. Директорът на СУ Летец Христо Топракчиев увери членовете на Обществения съвет, че е направен график, който отговаря на препоръките на министерствата и подчерта, че всеки клас има достъп до залите и салона, спазвайки уличищната програма.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:45 ч.