ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2019/2020 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 21.12.2016 год с участието на 29 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

 1. Искра Пламенова Павлова – Председател
 2. Даниела Александрова Тодорова
 3. Витан Николаев Николов
 4. Инна Димитрова Каменова
 5. Даниела Димитрова Георгиева
 6. Габриела Валентинова Горанова;
 7. Ивайло Николаев Богданов
 8. Галя Василева Букова
 9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

 1. Силвия Георгиева Милушева
 2. Ягодка Младенова Илиева

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2019/2020 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 2 (две) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 12.09.2019 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

 1. Съгласуване на училищните учебни планове.
 2. Разни;

На 11.10.2019 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Одобряване на новите учебници и учебни комплекти за 4 и 10 клас
 2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 3. Съгласуване на училищните учебни планове.

Разни;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.