Покана Обществен съвет 17.09.2020 год

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 17.09.2020 год.

в час: 18.00

на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/73464801586?pwd=SDNmNzF5ZW11Q1dpS3hqUUMxMnN2Zz09

Meeting ID: 734 6480 1586

Passcode: 1apDA0

при дневен ред:

  1. Съгласуване на училищните учебни планове;
  2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
  3. Съгласуване на етичния кодекс на училищната общност;
  4. Разни;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА