ПРОТОКОЛ № 11

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 03.10.2019 г. от 18,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Инна Каменова, Даниела Георгиева, Галя Букова, Искра Пламенова – Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Галя Букова

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Одобряване на новите учебници и учебни комплекти за 4 и 10 клас
  2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
  3. Съгласуване на училищните учебни планове.
  4. Разни;

По първа точка от дневния ред бяха предоставени на членовете на Обществения съвет учебните комплекти, избрани от учителите. Г-жа Мая Карамфилова представи на Обществения съвет протоколите от избора по предмети. След като членовете се запознаха с избора, направен от преподавателите от начален и прогимназиален етап на СУ „Летец Христо Топракчиев”, изразиха становище, че учебните комплекти съответстват на учебната програма, добре структурирани са и изборът е направен в полза на децата.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 4 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Съгласува избора на учебници и учебни комплекти за 4 и 10 клас, направен от преподавателите на начален и прогимназиален етап на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред Г-жа Карамфилова представи на членовете на Обществения съвет Програмите за превенция на ранното напускане на учениците от уязвими групи.

След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 4 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява Програмите за превенция на ранното напускане на учениците от уязвими групи.

По трета точка от дневния ред г-жа Карамфилова предостави училищните учебни планове и ги разясни. След като членовете се запознаха с тях, се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 4 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Членовете на Обществения съвет съгласуват Училищните учебни планове.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19,00 ч.