ПРОТОКОЛ 9 от 23.09.2021

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува изпълнението на бюджета за второ и трето тримесечие за 2021 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с програмата за превенция на ранното напускане на училище.

Думата бе дадена за изказвания.

Директорът сподели, че до момента, за последните 3 години, не е имало случай на отпаднал от образователния процес ученик. Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува програмата за превенция на ранното напускане на училище.

По трета точка от дневния ред, директорът запозна Обществения съвет с програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Думата бе дадена за изказвания.

Г-жа Карамфилова сподели, че Програмата следи също и за добрата социализация на децата със специални образователни потребности и по нейно наблюдение те са добре приети от съучениците си. Като минус отбеляза достъпността на материалната база на училището и заяви, че това ще бъде посоката, в която ще работи с нейния екип, а именно за осигуряване на по – добра достъпност за хората в неравностойно положение.

Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

По четвърта точка от дневния ред, предварително бяха представени на състава на Обществения съвет училищните учебни планове от г-жа Мая Карамфилова;

След като членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с книжата по четвърта точка от дневни ред, пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 8 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува училищните учебни планове;

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:40 ч.

Приложено:

  1. Чек-лист на членовете на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, присъствали на заседанието, проведено на 23.09.2021 год.;
  2. Отчет за изпълнение на бюджета за второ и трето тримесечие на 2021 год.;
  3. Програма за превенция на ранното напускане на училище;
  4. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;