ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ СУ ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ ГР. БОЖУРИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2021/2022 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 18.12.2019 год. с участието на 28 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

 1. Искра Пламенова Павлова – Председател
 2. Радостина Тодорова Първанова
 3. Румяна Дионисиева Кръстева
 4. Христина Христова Мишева
 5. Розалина Антонова Йорданова
 6. Галя Василева Букова
 7. Борис Крекманов
 8. Мариела Ранджева
 9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

 1. Боряна Кирилова Иванова
 2. Владимир Илиев Видолов

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2021/2022 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 3 (три) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 23.09.2021 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за второто и третото тримесечие на бюджетната 2021 год.;
 2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище;
 3. Обсъждане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
 4. Съгласуване на училищните учебни планове;
 5. Разни.

На 22.11.2021 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Запознаване с Доклад за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год.;
 2. Съгласуване и одобряване от Обществения съвет на Стратегия за развитие на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2021 – 2025 год. и на План за действие към стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за периода 2021 – 2023 год.
 3. Разни.

На 24.03.2022 год. се проведе Заседание на Обществения съвет, на което бяха разгледани следните точки:

 1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;
 2. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2021 година в бюджета за 2022 година.
 3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2022 година;
 4. Съгласуване на избора на учебници за 1., 4. и 5. Клас
 5. Други.

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. В някои от заседаниятя взе участие г-жа Венелина Тодорова – зам. директор „Начален етап“.

На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА