Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год.

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2020/2021 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 18.12.2019 год. с участието на 28 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

 1. Искра Пламенова Павлова – Председател
 2. Радостина Тодорова Първанова
 3. Румяна Дионисиева Кръстева
 4. Христина Христова Мишева
 5. Розалина Антонова Йорданова
 6. Галя Василева Букова
 7. Борис Крекманов
 8. Мариела Ранджева
 9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

 1. Боряна Кирилова Иванова
 2. Владимир Илиев Видолов

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2020/2021 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 4 (четири) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 17.09.2020 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

 1. Съгласуване на училищните учебни планове;
 2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;
 4. Разни;

На 13.11.2020 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Съгласуване на Решение за преминаване на учениците от V-ХII клас на СУ «Летец Христо Топракчиев», гр. Божурище към обучение от разстояние в електронна среда;
 2. Съгласуване на преминаване на учениците от III а, III б и IV в клас към обучение от разстояние в електронна среда за периода от 13.11.2020 год. до 26.11.2002 год. включетилно, поради заболеваемост на учениците над 20 %
 3. Разни;

На 15.02.2021 год. се проведе Заседание на Обществения съвет, на което бяха разгледани следните точки:

 1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;
 2. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2020 година в бюджета за 2021 година.
 3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2021 година;
 4. Други;

На 02.04.2021 год. се проведе последното заседания на Обществения съвет за учебната 2020/2021 год., на което бяха редгледани следните въпроси:

 1. Съгласуване от Обществения съвет на избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, III и VII клас;
 2. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на бюджетната 2021 година;
 3. Други;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.