ПРОТОКОЛ № 13

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 27.06.2023 г., от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Радостина Първанова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Румяна Кръстева, Мариела Ранджева и Искра Пламенова – Председател.

Отсъстват: Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владислава Симеонова и Христина Мишева поради лични ангажименти.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;
 2. Запознаване с изразходваните средства през първото тримесечие на календарната 2023 година;
 3. Съгласуване на избора на учебници по компютърно моделиране и информационни технологии за 5,6 и 7 клас и на избор на учебници за 1 клас;
 4. Разни;

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Сподели, че учениците са осъществили много изяви на спортни форуми, на които са се представили отлично. Очаква се за следващия период финансирането да бъде увеличено, поради повишаващия брой ученици.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 6 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Приема отчета на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изразходваните средства през първото тримесечие на календарната 2023 година. Г-жа Карамфилова припомни на състава на Обществения съвет, че бюджет на уличището все още няма, поради липсата на държавен бюджет. Изразходваните суми са средства за заплати, осигуровки и консумативи (суми за храна на учениците от начален етап, суми за осъществяване на транспорта, средства за подмяна на учебници, суми за стипендии и т.н.), съобразно средствата, които са изхарчени за същия период през 2022 год. Уточнено бе, че от тази учебна година Училището възлага на транспортна фирма извършването на транспорта на учениците от начален етап. Директорът сподели също, че от 3 години насам, извозването на децата от хореографските паралелки от сградата на Начален етап, до залите по хореография е заложено в училищния бюджет.

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Съгласува изразходваните средства през първото тримесечие за 2023 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, Г-жа Карамфилова информира Съвета за избора на преподавателите на учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас и на избор на учебници за I клас, както следва:

 • За V клас – издателство «Просвета плюс»
 • За VI клас – издателство «Просвета плюс»
 • За VII клас – издателство „Домино“
 • За I клас – издателство „Просвета“ и издателство „Клет“

Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Съгласува избора за учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас и избора на учебници за I клас.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:55 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ