ПРОТОКОЛ № 12

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 26.09.2022 г., от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Розалина Йорданова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Румяна Кръстева, Боряна Иванова, Владислава Симеонова, Христина Мишева, Искра Пламенова – Председател.

Отсъстват: Радостина Първанова и Мариела Ранджева, поради лични ангажименти.

На заседанието присъстват г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище и г-жа Теодора Танева – зам. директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Съгласуване на училищните учебни планове;
 2. Отчет за трето тримесечие на бюджетната 2022 год.;
 3. Съгласуване избора за учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас.
 4. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 5. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;
 6. Избор на представител и резервен член от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище;
 7. Разни;

По първа точка от дневния ред, бяха представени на състава на Обществения съвет училищните учебни планове от г-жа Мая Карамфилова. Отбеляза се целта на ръководството за повишаване резултатите по математика на НВО, с което се обясни акцента върху математическите диспиплини на избираемите предмети по паралелки.

След като членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с книжата по първа точка от дневни ред, пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 8 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Съгласува училищните учебни планове;

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2022 год. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Дадоха се разяснения, както следва: По параграф 0208 „Обезщетения за персонала“ са изплатени малко над 20 000 лева, като институцията кандидатства по национална програма към Министерството на образованието и науката за възстановяване на направените разходи. В параграф „Вода, горива и енергия“ са заложени рекордно високи суми, предвид кризата в енергийния сектор, непредвидимостта на цената на газа и липсата на алтернативно отопление. Получено е писмо от община Божурище, в което се иска информация за съществуването на план за икономии, наличие на алтернативни източници на отопление и др., с цел общинската администрация да може максимално точно да планира необходимостта от допълнителна подкрепа на нуждаещите се институции. Г-жа Карамфилова разясни, че училището е снабдено с термопомпи, но те са неефективни, тъй като мощността им не е съобразена със сдградния капацитет на институцията. Те загравят водата до температура от 30° С, след което се изключват. В гаранционните срокове са направени усилия за подмяна на оборудването, но поради факта, че то е финансирано по европейски проект, съществува пречка за подмяната му. Зададен бе въпроса в случай, че бъдат изразходвани средствата по параграф „Вода, горива и енергия“ какво се предвижда, на който Директорът обясни, че е неотносима мярката „Намаляване на градусите“, тъй като има нормативно определен минимум на температурата в класните стаи и не може да се провеждат учебни мероприятия при температура под 18°С. В този случай, би могло да се мисли в посока преструктуриране на бюджета и да се прехвърлят средства от параграфи, от които е възможно в параграф „Вода, горива и енергия“.

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Съгласува изпълнението на бюджета за третото тримесечие за 2022 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, Г-жа Карамфилова информира Съвета за избора на преподавателите на учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас, както следва:

 • За V клас – издателство «Просвета плюс»
 • За VI клас – издателство «Просвета плюс»

Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Съгласува избора за учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас.

По точка четвърта от дневния ред г-жа Мая Карамфилова запозна Състава на Обществения съвет с програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Сподели, че до момента не се е налагало съществено прилагане на програмите, тъй като няма деца, застрашени от отпадане от образователната институция.

Думата бе дадена за изказвания.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Съгласува програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

По пета точка от дневния ред бе представен Етичният кодекс на училищната общност. Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 4 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Съгласува Етичния кодекс на училищната общност.

По шеста точка от дневния ред г-жа Карамфилова разясни, че до този момент не е извършвано атестиране на педагогическите специалисти и Директора, тъй като училищната институция не е била инспектирана. Миналата година такова инспектиране бе извършено и вече е налице задължение за  атестирация. В тази комисия за атестиране на дейността на Директора задължително влиза представител на обществения съвет, представител от РУО на МОН, Директора, представител на предагогическите специалисти и др. За  атестирането на педагогическите специалисти има стандартизирана карта и допълнителни 5 критерия, които всяко училище разписва, съгласно своята специфика на работа. В момента се разработват тези 5 критерия, които следва да бъдат приети на Педагогически съвет. Планува се атестирането да бъде извършено месец ноември 2022 год. Заплатен е типов раздел в платформата „Школо“, който дава възможност членовете на състава на комисията, които вземат участие в атестацията, да получат достъп до картите за атестиране на всеки педагогически специалист, да виждат линк към портфолиото на всеки учител, за да могат да оценят обективно. Г-жа Симеонова допълни, че тя не би могла да вземе участие в тази комисия, тъй като участва в комисията по атестиране на Директорите.

Във връзка с доклада от извършеното инспектиране, от Ръководството споделиха, че същия е обективен. Като дефицит е посочено, че училищната институция не се допитва в достатъчна степен до родителите и учениците и същите рядко имат възможност да оценят работата им и качеството на образование. Слабо се работи с ученическия съвет за различни съвместни инициативи между ръководството и ученическия съвет. Не се работи достатъчно екипно в часовете. Не се използва така нареченото проектно-базирано обучение. Слабо застъпено е използването на информационните и коминукационните технологии. Липсва изградена оценка на преподавателите в училище. Като резултат от инспектирането е посочено, че преподавателите също смятат, че липсва среда или система, в която те да бъдат кариерно развити. Като се изключи наградата на Общината за учител на годината, няма друг тип такъв вид мотивация на учителите, в резултат на това, те се чувстват недооценени за труда, който полагат. Един от критериите, който е от съществено значение при извършеното инспектиране е наличието на училищна библиотека. По този критерий, училището не е получило никакви точки, тъй като библиотеката е нефункционираща. Друг раздел, в който не са получени никакви точки е също „Наличие на достъпна архитектурна среда“. Такава среда училището няма.

Във връзка с резултатите от инспектирането, ръководството е организирало анкети, предназначени за учениците и родителите. Стартирани са квалификационни дейности по проектно-базирано обучение.

По отношение на избор на представител и резервен член от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на Директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище бяха предложени: Искра Пламенова за представител от Обществения съвет и Христина Мишева – резервен член.

След приключване на обсъжданията, членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Избира Искра Пламенова за представител от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на Директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище;

Избира Христина Мишева за резервен член от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на Директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище;

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19:55 ч.