ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 25.02.2020 г. от 17:30 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Искра Пламенова, Радостина Първанова, Христина Мишева, Розалина Йорданова, Галя Букова, Борис Крекманов, Мариела Ранджева и Боряна Иванова.

Отсъстват: Владислава Симеонова – Представител на Община Божурище, Румяна Кръстева, поради командировка и Владимир Видолов, поради неотложни служебни ангажименти.

На заседанието присъства и г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Галя Букова

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическото възпитание и спорт;
  2. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2020 год.;
  3. Разни;

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, като приложи фактури за извършените разходи.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 8 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Приема отчета на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с бюджета по пера, с реализираните икономии, както и с предложението за разпределение на средствата от преходния остатък от бюджет 2019 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Думата бе дадена за изказвания.

Г-жа Мая Карамфилова сподели, че представляваното от нея учебно заведение е финансово стабило.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува бюджета за 2020 г. и съгласува разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2019 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, постъпиха запитвания от членовете на Обществения съвет по отношение на предстоящия ремонт на дворното пространство на учебното заведение. г-жа Мая Карамфилова заяви, че на зададените въпроси може да отговори Представителя на Община Божурище. Поради отсъствието на г-жа Владислава Симеонова на заседанието на Обществения съвет, се стигна до необходимостта да се изиска информация за спечеления проект за Рехабилитация на дворното пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“ от Община Божурище.

След  приключване на дебатите се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Да се изиска от Община Божурище информация относно параметрите на Проект за „Благоустрояване на прилежащо дворно пространство на СУ Летец Христо Топракчиев гр. Божурище“.

Членовете на Обществения съвет обсъдиха датата за следващото заседание на Съвета.

След проведените дебати се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Определя се следващото заседание на Обществения съвет при СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище да се проведе на 09.04.2020 год. от 18:00 часа в сградата на учебното заведение при следния дневен ред:

  1. Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за I, II, V и VI клас, направен от учителите;
  2. Разглеждане на представената от г-жа Владислава Симеонова информация по Проект за „Благоустрояване на прилежащо дворно пространство на СУ Летец Христо Топракчиев гр. Божурище“.
  3. Разни

Членовете на Обществения съвет предоставят възможността така предложения двевен ред да бъде допълван, като за целта същите да бъдат уведомени от Председателя чрез отпрявената за събранието покана, съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:45 ч.

Приложено:

  1. Списък на членовете на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, присъствали на заседанието, проведено на 25.02.2020 год.
  2. Проекто буджет за 2020 год на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище