ПОКАНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА 25.02.2020 год.

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 25.02.2020 год.

в час: 17.30

на място: гр. Божурище, нова сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев”

при дневен ред:

  1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическото възпитание и спорт;
  2. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2020 год.;
  3. Разни;