ПРОТОКОЛ № 3

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 14.03.2017 г. от 18,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Даниела Тодорова, Витан Николов, Ивайло Богданов, Ягодка Илиева, Искра Пламенова – Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище и г-жа Теодора Танева – помощник директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Витан Николов

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за I и V клас, направен от учителите;
  2. Даване на становище във връзка с училищния план – прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2017/2018 година;
  3. Разни.

По първа точка от дневния ред бяха предоставени на членовете на Обществения съвет учебните комплекти и помагалата, избрани от учителите. Г-жа Мая Карамфилова представи на  Обществения съвет протоколите от избора по предмети. След като членовете се запознаха с избора, направен от преподавателите от начален и прогимназиален етап на СУ „Летец Христо Топракчиев”, изразиха становище, че учебните комплекти съответстват на учебната програма, добре структурирани са и изборът е направен в полза на децата.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 5 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува избора на учебници и учебни комплекти за I и V клас, направен от преподавателите на начален и прогимназиален етап на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред, г-жа Карамфилова и г-жа Танева запознаха членовете на Обществения съвет с училищния план – прием за първи и пети клас за учебната 2017/2018 г. Предвижда се в първи клас да бъдат сформирани три паралелки, с предмети за избираеми часове – хореография, английски език и информационни технологии и три групи за целодневна организация на учебния ден. Директорът заяви, че при наличие на по- голям брой подадени заявления, училището ще образува до една паралелка допълнително в първи клас и до една група за целодневна организация на учебния ден допълнително.

За пети клас се предвиждат три паралелки, като групите за целодневна организация на учебния ден ще са една.

След направените пояснения и проведените дебати се пристъпи към гласуване:

„ЗА“ – 5 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

  1. Общественият съвет дава положителното си становище във връзка с училищния план – прием на учениците  в първи и пети клас за учебната 2017/2018 година.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19,00 ч.

Spread the love