ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ СУ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ

ГР. БОЖУРИЩЕ

ПОКАНА

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев“, гр. Божурище, тел. 0894647571,е-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев“, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

На дата: 24.08.2017 г.

В час: 18.00

На място: гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10, Дирекцията на училището

При дневен ред:

  1. Съгласуване избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за II, VI и VIII клас.
  2. Други.
Spread the love