ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 24.02.2017 г. от 18,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Галя Букова, Даниела Тодорова, Инна Каменова, Силвия Милушева, Искра Пламенова, Витан Николов, Ивайло Богданов.

На заседанието присъства и г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Инна Каменова

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на бюджет за 2017 г. и съгласуване на разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2016 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище;
  2. Определяне на представител от Обществения съвет за участие в заседанията на Педагогическия съвет;
  3. Представяне на училищния план прием на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за учебната 2017/2018 г.
  4. Запознаване на членовете на Обществения съвет с плануваните ремонти и преустройства на материалната база на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.
  5. Разни.

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с бюджета по пера, с реализираните икономии, както и с предложението за разпределение на средствата от преходния остатък от бюджет 2016 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Поради липса на други предложения, се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува бюджета за 2017 г. и съгласува разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2016 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред, за представител от Обществения съвет, който да участва в заседанията на педагогическите съвети на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, бе предложен Витан Николов и предложението бе прието единодушно при гласуването.

„ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

  1. Общественият съвет определи Витан Николов да бъде представител, който да участва в заседанията на Педагогическия съвет, с право на съвещателен глас.

По точка трета от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с предложението си за план – прием за учебната 2017/2018 г.

В паралелките с прием след VII клас предложението е да се формират две паралелки. Едната да е с профил „Информационни технологии“, а другат – с  „Хуманитарен“ профил. Като се изтъкна липсата на добре подготвени кадри в IT сектора и високите резултати на учениците в състезанията в сферата на Информационните технологии, благодарение на специалистите, които ги обучават. Г-жа Карамфилова заяви готовността си за разговори с представители на фирмите, находящи се в „Индустриална зона – Божурище“, с цел предоставяне на възможност на учениците от СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за стаж.
След приключване на дебатите се премина към гласуване на училищния план-прием на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

С гласували „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „Въздържали се“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Общественият съвет дава положителното си становище за предложения план – прием.

По точка четвърта от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна членовете на Обществения съвет с планираните ремонти и приустройства на сградния  фонд на училището. Г-жа Карамфилова заяви необходимостта от обособяването на компютърна зала в сградата на Начален етап и даде решение за реализирането й. В двора на сградата на Начален етап се намира постройка, която не се използа и г-жа Карамфилова предвижда преустройството й на компютърна зала.

Директорът на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище също така сподели с Обществения съвет необходимостта от изграждането на столова за изхранването на учениците на „Гимназиален етап“.

„ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

  1. Общественият съвет одобрява планираните ремонти и преустройства на сградния фонд на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка пета от дневния ред постъпи запитване от Инна Каменова за необходимостта от поскъпване на купона за изхранване на децата от „Начален етап“. Г-жа Карамфилова го обясни с невъзможността на училището да заплаща половината от цената на купона и заяви, че реалната цена е 3 лв.

След проведените дебати, Витан Николов направи предложение за преструктуриране на зелените площи в двора на Начален етап. Даде предложение за облагородяването му и насочи вниманието към необходимостта от преустройство на рампата към входа на училището.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19,30 ч.

Spread the love