ПРОТОКОЛ № 3/09.04.2020

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Промяна в състава на Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1 т. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Съгласуване от Обществения съвет на  избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, II, V и VI клас;
  3. Съгласуване на училищния план – прием за I и V клас за учебната 2020/2021 година.
  4. Разни;

По първа точка от дневния ред, Галя Букова информира състава на Обществения съвет за промяна в обстоятелствата, посочени от нея в подписаната декларация по чл. 5, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към училището, а именно: същата е в трудово правоотношение с СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, считано от месец март 2020 год.

Думата бе дадена за изказвания. Председателят Искра Пламенова информира състава, че съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към училищата, на гласуване подлежи попълването на състава от резервен член по поредността на заместване. Г-жа Пламенова съобщи, че съгласно Протокол № 1 от 18.12.2019 год. на Учредително събрание е взето решение за състава на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище с мандат 2019-2022 год., като в него като първи резервен член е посочена Боряна Иванова и предложи да се премине към гласуване на Решение за заместване на Галя Букова като член на Обществения съвет от Боряна Иванова, в качеството й на резерва от първи ред.

С гласували „ЗА“ – 9 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Освобождава Галя Букова като член на Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1 т. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, като същата ще бъде заместена от Боряна Иванова, в качеството й на резерен член от първи ред.
  2. Избира Боряна Иванова за редовен член на Обществения съвет към СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред, преди настоящото заседание бяха предоставени на членовете на Обществения съвет в електронен вид протоколите от избора на учебните комплекти, направен от учителите. Членовете на Обществения съвет се съгласиха, че са имали възможност да се запознаят с електронните варианти на избраните учебни комплекти и изразиха становище, че същите съответстват на учебната програма, добре структурирани са и изборът е направен в полза на децата.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Съгласува избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, II, V и VI клас.

По точка трета от дневния ред, преди настоящото заседание беше предоставена на членовете на Обществения съвет в електронен вид Заповед РД 01-01/03.2020 на г-жа Мая Карамфилова, директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, съгласно която за учебната 2020/2021 год. се предвижда в първи клас да бъдат сформирани три паралелки, с предмети за избираеми часове – хореография, английски език и информационни технологии и три групи за целодневна организация на учебния ден. Директорът заяви, че при наличие на по- голям брой подадени заявления, училището ще образува до една паралелка допълнително в първи клас и до една група за целодневна организация на учебния ден допълнително.

За пети клас се предвиждат три паралелки, като групите за целодневна организация на учебния ден ще са една.

След направените пояснения и проведените дебати се пристъпи към гласуване:

„ЗА“ – 9 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Общественият съвет дава положителното си становище във връзка с училищния план – прием на учениците в първи и пети клас за учебната 2020/2021 година.

По четвърта точка от дневния ред, членовете на Обществения съвет информираха Директора за впечатленията си във връзка с провежданото дистанционно обучение като подчертаха, че няма съществени недостатъци от прилагания учебен процес. Постъпиха предложения за по – активно използване на интерактивна класна стая. Членовете на Обществения съвет споделят мнението, че общите усилия на ръководството, преподавателите, учениците и родителите дават резултат и не се наблюдават препядствия за усвояване на новия материал.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:45 ч.