Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

информация за проекта

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини (ДГ), в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и с необходимостта от подпомагане на педагогическите специалисти при провеждането на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 при условията на ал. 6 от ЗПУО.