ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2017/2018 год.

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2017/2018 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 21.12.2016 год с участието на 29 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

 1. Искра Пламенова Павлова – Председател
 2. Даниела Александрова Тодорова
 3. Витан Николаев Николов
 4. Инна Димитрова Каменова
 5. Даниела Димитрова Георгиева
 6. Габриела Валентинова Горанова;
 7. Ивайло Николаев Богданов
 8. Галя Василева Букова
 9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

 1. Силвия Георгиева Милушева
 2. Ягодка Младенова Илиева

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2017/2018 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 3 (три) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 24.08.2017 год. е проведено заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 1. Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за II, VI и VIII клас, направен от учителите;
 2. Разни

На 03.10.2017 год. се проведе заседание на Обществения ред, на което се обсъдиха следните въпроси:

 1. Одобряване на стратегията за развитие на училището.
 2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 3. Съгласуване на училищните учебни планове;
 4. Съгласуване на етичния кодекс на училищната общност;

Разни;

На 22.02.2018 год. се проведе заседание на Обществения съвет, на което се обсъдиха следните въпроси:

 1. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за първи клас за учебната 2018/2019 година.
 2. Съгласуване на бюджет за 2018  г. и съгласуване на разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2017 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище;
 3. Разни;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.