ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2016/2017 год.

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общетвеният съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2016/2017 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 21.12.2016 год с участието на 29 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

 1. Искра Пламенова Павлова – Председател
 2. Даниела Александрова Тодорова
 3. Витан Николаев Николов
 4. Инна Димитрова Каменова
 5. Даниела Димитрова Георгиева
 6. Габриела Валентинова Горанова;
 7. Ивайло Николаев Богданов
 8. Галя Василева Букова
 9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

 1. Силвия Георгиева Милушева
 2. Ягодка Младенова Илиева

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2016/2017 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 4 (четири) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща на всеки от членовете.

На 24.02.2017 год. е проведено първото заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 1. Съгласуване на бюджет за 2017 г. и съгласуване на разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2016 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище;
 2. Определяне на представител от Обществения съвет за участие в заседанията на Педагогическия съвет;
 3. Представяне на училищния план прием на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за учебната 2017/2018 г.
 4. Запознаване на членовете на Обществения съвет с плануваните ремонти и преустройства на материалната база на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

След проведени дискусии се взеха следните решения:

По първа точка от дневния ред, Обществения съвет Съгласува бюджета за 2017 г. и съгласува разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2016 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред, Общественият съвет определи Витан Николов да бъде представител, който да участва в заседанията на Педагогическия съвет, с право на съвещателен глас.

По трета точка от дневния ред, Общественият съвет дава положителното си становище за предложения план – прием.

По четвърта точка от дневния ред Общественият съвет одобрява планираните ремонти и преустройства на сградния фонд на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

На 14.03.2017 год. се проведе заседание на Обществения ред, на което се обсъдиха следните въпроси:

 1. Съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за I и V клас, направен от учителите;
 2. Даване на становище във връзка с училищния план – прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2017/2018 година;

След проведените дебати, се стигна до следните решения:

По първа точка от дневния ред Общественият съвет съгласува избора на учебници и учебни комплекти за I и V клас, направен от преподавателите на начален и прогимназиален етап на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред Обществения съвет дава положителното си становище във връзка с училищния план – прием на учениците  в първи и пети клас за учебната 2017/2018 година.

Всички заседания са превождени в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.