ПРОТОКОЛ № 5

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 03.10.2017 г. от 18,00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Даниела Георгиева, Витан Николов, Инна Каменова, Даниела Георгиева, Галя Букова,  Силвия Милушева, Искра Пламенова – Председател.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. 1. Одобряване на стратегията за развитие на училището.
  2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както;
  3. Съгласуване на училищните учебни планове;
  4. Съгласуване на етичния кодекс на училищната общност;
  5. Разни;

По първа точка от дневния ред беше представена стратегията за развитие на училището. Членовете се запознаха с нея и единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Членовете на Обществения съвет одобриха стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред бяха предоставени на членовете на Обществения съвет Програмата за превенция на ранното напускане на училище и Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. След като членовете се запознаха с програмите        се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Общественият съвет съгласува Програмата за превенция на ранното напускане на училище и Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

По трета точка от дневния ред г-жа Карамфилова предостави училищните учебни планове и ги разясни. След като членовете се запознаха с тях, се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Членовете на Обществения съвет съгласуват Училищните учебни планове.

По четвърта точка от дневния ред след запознаване с етичния кодекс на училищната общност, членовете на Обществения съвет гласуваха по следния начин:

С гласували „ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма. Приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общественият съвет съгласува етичния кодекс на училищната общност.

По пета точка от дневния ред се обсъди прекратяване на членството в Обществения съвет на Ивайло Богданов поради наличие на обстоятелства съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Галя Букова направи предложение съставът на Обществения съвет да бъде попълнен от Силвия Милушева, в качеството й на резервен член на същия. Предложението бе прието единодушно, съгласно разпределените по следния начин гласове:

„ЗА“, гласували 7 /седем/ гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Прекратява се членството на Ивайло Богданов поради наличие на обстоятелства съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Съставът на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище се попълва от Силвия Милушева, като същата става редовен член на съвета.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19,00 ч.