ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 13.10.2023 г., от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Радостина Първанова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Румяна Кръстева, Христина Мишева, Розалина Йорданова и Искра Пламенова – Председател.

Отсъстват: Боряна Иванова и Владислава Симеонова.

На заседанието присъстват г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище и г-жа Теодора Танева – зам. директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.    Промяна в състава на обществения съвет съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата;

  1. Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на бюджетната 2023 год.;
  2. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година;
  3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;
  4. Разни;

По първа точка от дневния ред, Искра Пламенова инфомира състава на Обществения съвет, че съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Мариела Ранджева следва да бъде заместена като редовен член от резервен такъв, а именно Владимир Видолов, тъй като нейният син е отписан от СУ „Летец Христо Топракчиев“.

След приключване на разясненията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Изключва Мариела Ранджева като член на Обществения съвет поради настъпили обстоятелства съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Владимир Видолов замества изключения член, като същият става редовен член на състава на Обществения съвет.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изразходваните средства през третото тримесечие на календарната 2023 година. Г-жа Карамфилова припомни на състава на Обществения съвет, че бюджета на уличището е обвързан с държавния бюджет и поради тази причина е изготвен едва септември месец 2023 год. Директорът цитира средствата от преходния остатък по параграфи, както и заложените суми за бюджетната година. Направени са разходи по подмяна на 2 компютъра, необходими за административното обслужване на Училището. Във връзка с предстоящото изграждане на STEM център, г-жа Карамфилова информира съвета, че все още няма резултат от Националия STEM център, които са удължили сроковете за обратна връзка, поради затруднена обработка на постъпилите проекти. Директорът сподели, че е спечелен проект по национална програма за цялостно преоборудване на два кабинета по английски език с модерна озвучителна техника, интерактивна дъска и подновяване на мебелировката, като се очаква реализирането да приключи преди края на календарната година.

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува отчета за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на бюджетната 2023 год. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, бяха представени на състава на Обществения съвет училищните учебни планове от г-жа Мая Карамфилова. Същите са съгласувани на Педагогически съвет.

След като членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с книжата по трета точка от дневни ред, пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година;

По точка четвърта от дневния ред бе представен Етичния кодекс на училищната общност. Разяснени бяха механизмите на действие при съмнение за наличие на психически и/или физически тормоз над дете. Г-жа Танева обясни функциите на училищния „Регистър на тормоз“, „Училищния координационен съвет“ и други механизми въведени от училищното ръководство за реакция при тормоз.  Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Съгласува Етичния кодекс на училищната общност.

По точка пета от дневния ред бе насочено вниманието върху въпроси в компетенцията на Училищното настоятелство, което не функционира. Членовете на Обществения съвет се обединиха около идеята за необходимост от действащо настоятелство, което да се заеме с инициативи, подпомагащи училищната дейност.

Засегнат бе въпроса относно опазването на училищното имущество и бе изразено възмущение свързано с бокуците, които се изхвърлят от възрастни и деца, извън учебно време. Като част от решенията за справяне с този въпрос беше предложено да бъде преустановен достъпа до училищния двор извън учебно време.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Spread the love