ПРОТОКОЛ № 4 от 16.07.2020 год.

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства за I-во тримесечие 2020 год.;

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 6 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Приема отчета на изразходваните средства за I-во тримесечие 2020 год.;.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства за I-во тримесечие 2020 год.;

Думата бе дадена за изказвания.

Г-жа Мая Карамфилова сподели, че представляваното от нея учебно заведение е финансово стабило.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Приема отчета на изразходваните средства за II-ро тримесечие на 2020 год.

По точка трета от дневния ред, отново постъпиха запитвания от членовете на Обществения съвет по отношение на въпроси от компетенцията на представителя на община Божурище г-жа Владислава Симеонова. Поради системно отсъствие на представителя на община Божурище на заседанията на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ и на основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Правилник от създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се взе следното

РЕШЕНИЕ:

3.1. На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Правилник от създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се освобождава г-жа Владислава Симеонова, в качеството й на представител на Община Божурище, като член на Обществения съвет.

3.2. Общественият съвет възлага на Председателя Искра Пламенова да информира Кмета на Община Божурище за взетото решение по т. 3 от Дневния ред на настоящото заседание на Обществения съвет и да изиска да бъде определен резервен член – представител на община Божурище, който да встъпи като редовен член на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Членовете на Обществения съвет обсъдиха датата за следващото заседание на Съвета.

След проведените дебати се взе следното

РЕШЕНИЕ:

3.3. Определя се следващото заседание на Обществения съвет при СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище да се проведе в началото на месец септември 2020 год., преди започването на новата учебна 2020/2021 год., като за целта членовете ще бъдат уведомени от Председателя за конкретната дата, час, място на провеждане и дневен ред, чрез отправената покана, съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:45 ч.