ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2019/2020 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 18.12.2019 год. с участието на 28 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

 1. Искра Пламенова Павлова – Председател
 2. Радостина Тодорова Първанова
 3. Румяна Дионисиева Кръстева
 4. Христина Христова Мишева
 5. Розалина Антонова Йорданова
 6. Галя Василева Букова
 7. Борис Крекманов
 8. Мариела Ранджева
 9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

 1. Боряна Кирилова Иванова
 2. Владимир Илиев Видолов

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2019/2020 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 3 (три) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 25.02.2020 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

 1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическото възпитание и спорт;
 2. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2020 год.;
 3. Разни;

На 09.04.2020 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Промяна в състава на Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1 т. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.
 2. Съгласуване от Обществения съвет на избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, II, V и VI клас;
 3. Съгласуване на училищния план – прием за I и V клас за учебната 2020/2021 година.
 4. Разни;

На 16.07.2020 год. се проведе Заседание на Обществения съвет, на което бяха разгледани следните точки:

 1. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за I-во тримесечие 2020 год.;
 2. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за II-ро тримесечие на 2020 год.;
 3. Разни;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.