ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ СУ ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ ГР. БОЖУРИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2022/2023 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 18.12.2019 год. с участието на 28 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

 1. Искра Пламенова Павлова – Председател
 2. Радостина Тодорова Първанова
 3. Румяна Дионисиева Кръстева
 4. Христина Христова Мишева
 5. Розалина Антонова Йорданова
 6. Галя Василева Букова
 7. Борис Крекманов
 8. Мариела Ранджева
 9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

 1. Боряна Кирилова Иванова
 2. Владимир Илиев Видолов

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2022/2023 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 2 (две) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 26.09.2022 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

 1. Съгласуване на училищните учебни планове;
 2. Отчет за трето тримесечие на бюджетната 2022 год.;
 3. Съгласуване избора за учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас.
 4. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 5. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;
 6. Избор на представител и резервен член от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище;
 7. Разни;

На 27.06.2023 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;
 2. Запознаване с изразходваните средства през първото тримесечие на календарната 2023 година;
 3. Съгласуване на избора на учебници по компютърно моделиране и информационни технологии за 5,6 и 7 клас и на избор на учебници за 1 клас;
 4. Разни;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. В някои от заседаниятя взе участие г-жа Теодора Танева – зам. директор.

На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Spread the love