Приетите след второ класиране бъдещи първокласници за учебната 2023 / 2024 година.
Публикувана от letec на 15.06.2023

Уважаеми родители,

Публикуваме входящите номера на приетите след второ класиране бъдещи първокласници за учебната 2023 / 2024 година.

1.б клас-ИУЧ информационни технологии


1. 2023-06-13/00180

2. 2023-06-13/00181

1.г клас-ИУЧ български език и литература


1. 2023-06-14/00183

 

Записването e в сградата на начален етап на образование в Нов квартал

на 16.06.2023 г. и 19.06.2023 г. от 08:00 до 16:00 часа.

При записването се предоставят необходимите документи:

  1. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група-ксерокопие и оригинал за сверяване.
  3. Акт за раждане-оригинал за сверяване на личните данни.
  4. Декларация за работа с личните данни.
  5. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало

подготвителна група- ако е приложимо.

  1. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството до 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“- ако е приложимо.
  2. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството над 12-годишна

възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“- ако е приложимо.

  1. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни

увреждания над 50% или дете със специални образователни потребности-ако е прилжимо.

  1. Копия/ копие от актовете/акта за смърт на родителите/родителя- ако е приложимо.
  2. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство и писмена декларация, удостоверяваща осиновяването- ако е приложимо.

Приятен ден!