Списъци на приетите след първо класиране бъдещи първокласници за учебната 2023/2024 година
Публикувана от letec на 06.06.2023

Уважаеми родители,

Публикуваме списъците на приетите след първо класиране бъдещи първокласници за учебната 2023/2024 година.


Списък на 1"а" клас


Списък на 1"б" клас


Списък на 1"в" клас


Списък на 1"г" клас


Записването e в сградата на начален етап на образование в Нов квартал

от 07.06.2023 г. до 09.06.2023 г. вкл.

от 08:00 до 16:00 часа.

При записването се предоставят необходимите документи:

  1. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група - ксерокопие и оригинал за сверяване.
  3. Акт за раждане -оригинал за сверяване на личните данни.
  4. Декларация за работа с личните данни.
  5. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група - ако е приложимо.
  6. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството до 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“ - ако е приложимо.
  7. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“ - ако е приложимо.
  8. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% или дете със специални образователни потребности. - ако е приложимо.
  9. Копия /копие от актовете/ акта за смърт на родителите/родителя - ако е приложимо.
  10. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство и писмена декларация, удостоверяваща осиновяването - ако е приложимо.

Приятен ден!