ПРОТОКОЛ 11
Публикувана от meeting на 23.05.2022

 

 

ПРОТОКОЛ № 11

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

 

Днес, 24.03.2022 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн в платформата Google Classroom, където бяха създадени профили на членовете на Обществения съвет и им бе предоставен достъп до тях и до платформата.

 

Присъстваха: Искра Пламенова, Христина Мишева, Радостина Първанова, Борис Крекманов, Мариела Ранджева, Боряна Иванова, Владимир Видолов.

Отсъстват: Румяна Кръстева, Владислава Симеонова – поради служебни ангажименти, съвпадащи с насроченото заседание, Розалина Йорданова – поради технически пречки.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище и г-жа Венелина Тодорова – зам. директор „Начален етап“.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 


Разширена новина

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

2. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2021 година в бюджета за 2022 година.

3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2022 година;

4. Съгласуване на избора на учебници за 1., 4. и 5. клас

5. Други.

 

На членовете на Обществения съвет предварително бяха предоставени в електронен вариант, всички документи, касаещи гореописания дневен ред.

 

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

 

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

 

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с бюджета по пера, с реализираните икономии, както и с предложението за разпределение на средствата от преходния остатък от бюджет 2021 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Думата бе дадена за изказвания.

Г-жа Мая Карамфилова сподели, че представляваното от нея учебно заведение е финансово стабило.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува отчета за бюджета за 2021 г. и съгласува разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2021 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, г-жа Карамфилова запозна членовете на Обществения съвет с бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за 2022 год.

Не последваха изказвания и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува предложения бюджет за 2022 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

 

По четвърта точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова бе предоставила предварително протоколи за избор на учебници и учебни комплекти за I, IV и V клас, за да могат членовете на Обществения съвет да се запознаят с избора на преподавателите.

Думата бе дадена за изказвания.

Не последваха изказвания и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

 

РЕШЕНИЕ:

1. Общественият съвет съгласува избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, IV и V клас.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19:15 ч.

 

Приложено:

1. Чек-лист на членовете на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, присъствали на заседанието, проведено на 24.03.2022 год.;