ПРОТОКОЛ 9 от 23.09.2021
Публикувана от meeting на 28.09.2021

 

ПРОТОКОЛ № 9

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 23.09.2021 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/78609319038?pwd=MFJFeXpKM1lPMnNmeGdVMVVGOWMzQT09

Meeting ID: 786 0931 9038

Passcode: 123456

Присъстваха: Искра Пламенова, Христина Мишева, Радостина Първанова, Борис Крекманов, Мариела Ранджева, Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владимир Видолов.

Отсъстват: Румяна Кръстева, Владислава Симеонова.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

  1. 1. Отчет за изпълнение на бюджета за второто и третото тримесечие на бюджетната 2021 год.;
  2. 2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище;
  3. 3. Обсъждане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
  4. 4. Съгласуване на училищните учебни планове;

 

5. Разни.

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изпълнението на бюджета за второто и третото тримесечие на 2021 год. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Сподели, че не са направени съществени икономии, въпреки проведеното обучение в електронна среда. Съществен разход представляват снабдяването с дезинфектанти и други санитарни материали. Във връзка с оборудването на нови класни стаи са направени разходи за закупуване на чинове, столове, бели дъски. Закупени са нови бели дъски за подмяна в някои класни стаи на амортизираните такива. Направени са разходи за осигуряването на водоноски в летния сезон за поддържането на тревните площи на училището. Като заключение, г-жа Карамфилова сподели, че новата учебна година е подсигурена, подписан е нов договор за снабдяване с природен газ, поради изтичане на срока на същия.

Думата бе дадена за изказвания.

Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

 


Разширена новина

РЕШЕНИЕ:

1. Съгласува изпълнението на бюджета за второ и трето тримесечие за 2021 г. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с програмата за превенция на ранното напускане на училище.

Думата бе дадена за изказвания.

Директорът сподели, че до момента, за последните 3 години, не е имало случай на отпаднал от образователния процес ученик. Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува програмата за превенция на ранното напускане на училище.

По трета точка от дневния ред, директорът запозна Обществения съвет с програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Думата бе дадена за изказвания.

Г-жа Карамфилова сподели, че Програмата следи също и за добрата социализация на децата със специални образователни потребности и по нейно наблюдение те са добре приети от съучениците си. Като минус отбеляза достъпността на материалната база на училището и заяви, че това ще бъде посоката, в която ще работи с нейния екип, а именно за осигуряване на по – добра достъпност за хората в неравностойно положение.

Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

По четвърта точка от дневния ред, предварително бяха представени на състава на Обществения съвет училищните учебни планове от г-жа Мая Карамфилова;

След като членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с книжата по четвърта точка от дневни ред, пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 8 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

4. Съгласува училищните учебни планове;

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:40 ч.

Приложено:

1. Чек-лист на членовете на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, присъствали на заседанието, проведено на 23.09.2021 год.;

2. Отчет за изпълнение на бюджета за второ и трето тримесечие на 2021 год.;

3. Програма за превенция на ранното напускане на училище;

4. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА