СТАЖ В БАНКА ДСК - 2015 г.
Публикувана от Potocka на 13.01.2015

Прием на стажанти се осъществява в поделенията на Банката и в Централно управление въз основа на процедура за подбор в два етапа:

І-ви етап: "Преглед и класиране по документи";
ІІ-ри етап: "Интервю".


Необходими документи:
•    мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област / дейност, в която кандидатът желае да проведе стаж;
•    автобиография ("СV"), с приложена актуална снимка.
•  След покана за интервю, при провеждането му кандидат-стажантите попълват "Лист с очаквания" (свободен текст).
При допълнително поискване се представят:
•    ксеро-копие на студентска книжка / респ. на ученически бележник (а именно - страниците, удостоверяващи успеха на кандидата);
•    препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище.
Изисквания към кандидат-стажантите:
а) образователно равнище и етап от обучението към момента на кандидатстване:
•    студенти във ВУЗ - най-малко завършили семестриално ІІ-ри курс;
•    студенти в І-ви и ІІ-ри курс във ВУЗ, но с придобито средно-специално образование в областите "икономика" и "информационни технологии";
ученици в специализирани училища в областите "икономика" и "информационни технологии" - последна учебна година, съобразно предвидения в годишната учебна програма "държавен стаж";
•    млади специалисти с придобито висше образование, но безработни.
б) специалности: икономисти; юристи; инженери; програмисти; математици.
Срочността на стажа и часовата ангажираност се договарят индивидуално с кандидатите.
Срочност: минимум 1 месец, максимум 3 месеца.
Часова ангажираност в 1 работен ден: минимум 4 работни часа; максимум 8 работни часа.
Възможно е провеждане на стаж в повече от 1 области/дейности ("ротация на стажантски позиции") в рамките на максимално допустимата срочност.
Приемът на стажанти е целогодишен, с изключение на периода на годишно счетоводно приключване.
Стажът не е платен.
Краен срок: целогодишно

Информацията е взета от тук