Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 4

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Покана Обществен съвет 16.07.2020 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ДО

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

МАРИЕЛА РАНДЖЕВА

РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА

ХРИСТИНА МИШЕВА

РУМЯНА КРЪСТЕВА

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС КРЕКМАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

П О К А Н А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев”, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 16.07.2020 год.

в час: 18.00

на място: гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10, Дирекция на СУ „Летец Христо Топракчиев“

при дневен ред:

1. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за I-во тримесечие 2020 год.;

2. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за II-ро тримесечие на 2020 год.;

3. Разни;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

 

Класиране 1 клас-2

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители, Обявяваме следните свободни места в паралелките в I клас след приключване на първи етап на класиране и записване:

I б клас - 5 свободни места;

I в клас – 5 свободни места;

Подаването на заявления за втори етап на класиране е в сградата на начален етап на образование на 24.06. 2020 и 25.06.2020, от 08:30 до 16:30 часа.

Обявяване на списъци на приетите ученици по класове на второ класиране-26.06.2020.г. до края на работния ден.

Класиране 1 клас

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Уважаеми родители,това са списъците с класираните по паралелки бъдещи първокласници. Те ще бъдат оповестени в сградите на СУ "Летец Христо Топракчиев". Записването ще бъде в сградата на начален етап на образование от 08.30 до 16.30 часа всеки работен ден- от 17.06.2020 до 22.06.2020 г.

- Хореография-ИУЧ

- Информационни технологии-ИУЧ

- Английски език-ИУЧ

1 клас 2020 г.

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Уважаеми родители,

Електронната платформа за прием на ученици в първи клас  ще бъде активна от 8:00 часа на 01.06.2020 г.  до  23:59 ч. на 14.06.2020 г. https://sou-bozhurishte-priem.com/.

Пожелаваме Ви успех и бъдете здрави!

 

 

Конкурс Вепикденско яйце

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

График 13-16.04.2020г.

ТЕКУЩИ ГРАФИЦИ


ГРАФИЦИ ЗА ЗАНИМАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЕРИОДА 13-16.04.2020Г.1 - 4 клас


5 - 12 клас

ПРОТОКОЛ № 3/09.04.2020

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Днес, 09.04.2020 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно Заповед РД-74/26.02.2020 год. на Георги Димов, кмет на община Божурище, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/3850588559

Присъстваха: Искра Пламенова, Галя Букова, Мариела Ранджева, Христина Мишева, Румяна Кръстева, Борис Крекманов, Боряна Иванова и Владимир Видолов. Розалина Йорданова се присъедини към конферентния разговор, но имаше технически проблеми и същата изпрати писмено становище по въпросите от дневния ред.

Отсъстват: Владислава Симеонова – Представител на Община Божурище и Радостина Първанова.

На заседанието присъства и г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Поради начинът на провеждане на заседанието и невъзможността да се приложи Присъствен списък към настоящия Протокол, Искра Пламенова информира членовете на Съвета, че заседанието ще бъде записано, с цел да се удостовери, че взетите решения са законосъобразни.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1 т. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.

2. Съгласуване от Обществения съвет на  избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, II, V и VI клас;

3. Съгласуване на училищния план – прием за I и V клас за учебната 2020/2021 година.

4. Разни;

По първа точка от дневния ред, Галя Букова информира състава на Обществения съвет за промяна в обстоятелствата, посочени от нея в подписаната декларация по чл. 5, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към училището, а именно: същата е в трудово правоотношение с СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, считано от месец март 2020 год.

Думата бе дадена за изказвания. Председателят Искра Пламенова информира състава, че съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към училищата, на гласуване подлежи попълването на състава от резервен член по поредността на заместване. Г-жа Пламенова съобщи, че съгласно Протокол № 1 от 18.12.2019 год. на Учредително събрание е взето решение за състава на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище с мандат 2019-2022 год., като в него като първи резервен член е посочена Боряна Иванова и предложи да се премине към гласуване на Решение за заместване на Галя Букова като член на Обществения съвет от Боряна Иванова, в качеството й на резерва от първи ред.

С гласували „ЗА“ – 9 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Освобождава Галя Букова като член на Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1 т. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, като същата ще бъде заместена от Боряна Иванова, в качеството й на резерен член от първи ред.

2. Избира Боряна Иванова за редовен член на Обществения съвет към СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред, преди настоящото заседание бяха предоставени на членовете на Обществения съвет в електронен вид протоколите от избора на учебните комплекти, направен от учителите. Членовете на Обществения съвет се съгласиха, че са имали възможност да се запознаят с електронните варианти на избраните учебни комплекти и изразиха становище, че същите съответстват на учебната програма, добре структурирани са и изборът е направен в полза на децата.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Съгласува избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, II, V и VI клас.

По точка трета от дневния ред, преди настоящото заседание беше предоставена на членовете на Обществения съвет в електронен вид Заповед РД 01-01/03.2020 на г-жа Мая Карамфилова, директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, съгласно която за учебната 2020/2021 год. се предвижда в първи клас да бъдат сформирани три паралелки, с предмети за избираеми часове – хореография, английски език и информационни технологии и три групи за целодневна организация на учебния ден. Директорът заяви, че при наличие на по- голям брой подадени заявления, училището ще образува до една паралелка допълнително в първи клас и до една група за целодневна организация на учебния ден допълнително.

За пети клас се предвиждат три паралелки, като групите за целодневна организация на учебния ден ще са една.

След направените пояснения и проведените дебати се пристъпи към гласуване:

„ЗА“ - 9 гласа, „ПРОТИВ“ - няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма.

РЕШЕНИЕ:

Общественият съвет дава положителното си становище във връзка с училищния план – прием на учениците в първи и пети клас за учебната 2020/2021 година.

По четвърта точка от дневния ред, членовете на Обществения съвет информираха Директора за впечатленията си във връзка с провежданото дистанционно обучение като подчертаха, че няма съществени недостатъци от прилагания учебен процес. Постъпиха предложения за по – активно използване на интерактивна класна стая. Членовете на Обществения съвет споделят мнението, че общите усилия на ръководството, преподавателите, учениците и родителите дават резултат и не се наблюдават препядствия за усвояване на новия материал.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:45 ч.

Съобщение от ученеческия съвет

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

На 06 април 2020 год., ръководството на ученическия съвет, след проведено онлайн заседание, реши да продължи дейността си, въпреки извънредната ситуация.

 

Ръководството на ученическия съвет обявява два конкурса:

 

1. Конкурс за най-красиво Великденско яйце, посветен на един от най-светлите християнски празници

Регламент за участие:

В конкурса могат да вземат участие всички ученици от 1 до 12 клас, като изпратят снимка на своето великденско яйце.

Възрастови категории на конкурса:

І възрастова група – I- ІV клас;

ІІ възрастова група – V –VІІ клас;

ІІІ възрастова група – VІІI- ХІІ клас.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби: 19.04.2020г.

Адрес за изпращане на конкурсните творби:hr.topr.uchenicheski.s@gmail.com

Оценяване: За участие в конкурса се допускат снимки, отговарящи на следните критерии: яйцето да бъде поставено на бял лист хартия, на който да са изписани трите имена и класа на ученика.

Творбите ще бъдат оценени от жури в състав:

Калинка Асенова-председател на ученическия съвет, Никол Рангелова-член на ученическия съвет, Силвия Методиева-пед. съветник, Галя Букова-учител по изобразително изкуство, Венелина Тодорова-зам. директор

Победителите ще получат грамоти, а всички получени снимки ще бъдат публикувани в сайта на училището.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 април 2020 година

2. Конкурс за изработка на предмети от отпадъчни материали /пластмаса, найлон, хартия/, посветен на 22 април- Ден на Земята.

Регламент за участие в конкурса:

В конкурса могат да вземат участие всички ученици от 1 до 12 клас, като изпратят снимка на своето творение.

Възрастови категории на конкурса:

І възрастова група – I- ІV клас;

ІІ възрастова група – V –VІІ клас;

ІІІ възрастова група – VІІI- ХІІ клас.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби: 19.04.2020г.

Адрес за изпращане на конкурсните творби:hr.topr.uchenicheski.s@gmail.com

Оценяване: За участие в конкурса се допускат изпратилите творба, която да бъде заснета по следния начин: до готовия продукт трябва да бъде поставен бял лист хартия, на който да са изписани трите имена и класа на ученика.

Творбите ще бъдат оценени от жури в състав:

Калинка Асенова-председател на ученическия съвет, Никол Рангелова-член на ученическия съвет, Силвия Методиева-пед. съветник, Галя Букова-учител по из. изкуство, Венелина Тодорова-зам. директор

Победителите ще получат грамоти, а всички творби ще бъдат публикувани в сайта на училището.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на23 април 2020 година

Желаем Ви здраве, търпение и много творчески мигове!!!

 

Покана Обществен съвет 09.04.2020 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 09.04.2020 год.

в час: 18.00

на място: във връзка със Заповед РД-74/26.02.2020 год. на Георги Димов, кмет на община Божурище, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/506292838?pwd=TEZicTNvLzlTdWQ3Sk0yaDBvR3p2UT09

Meeting ID: 506 292 838

Password: *********

при дневен ред:

1. Промяна в състава на Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1 т. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.

2. Съгласуване от Обществения съвет на  избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, II, V и VI клас;

3. Съгласуване на училищния план – прием за I и V клас за учебната 2020/2021 година.

4     Разни;

7, 10 клас - заявления

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

 

 

Уважаеми седмокласници и десетокласници,

Уведомявам ви, че тук и в класни стаи в Google classroom, са качени следните документи:

1.Заявленията за изпит по чужд език по желание на ученика за учениците от 7. клас

2. Заявленията за изпит по чужд език по желание на ученика за учениците от 10. клас

3. Заявленията за изпит по дигитални компетентности по желание на ученика за учениците от 10. клас


Моля в срок до 10.04.2020 г. до 12 часа онези от вас, които ще се явяват на горепосочените изпити, да заявят желанието си и изпратят попълнени заявленията си на имейла на училището souhristotoprakchiev@abv.bg.

 

 

Страницата се зареди за 0.02 секунди
4,873,072 уникални посещения