Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 8

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Квалификация "Техники за справяне с предизвикателно поведение в училищна среда"

КВАЛИФИКАЦИИ

 

На 25.11.2023г. за педагогическите специалисти от СУ „Летец Христо Топракчиев“ ще се проведе външна квалификация както следва:

 

Тема на обучението

„Техники за справяне с предизвикателно поведение в училищна среда“

Място на провеждане

СУ „Летец Христо Топракчиев“

Период на провеждане

25.11.2023г.

Начален и краен час

9:00 – 17:00

Наименование на обучителната организация

„Школо“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

25

Брой квалификационни кредити

1

 

Квалификация "Партниране с родители – как да се реализира ефективно в училищна среда"

КВАЛИФИКАЦИИ

 

На 18.11.2023 г. за педагогическите специалисти от СУ „Летец Христо Топракчиев“ ще се проведе външна квалификация както следва:

 

Тема на обучението

„Партниране с родители – как да се реализира ефективно в училищна среда“

Място на провеждане

СУ „Летец Христо Топракчиев“

Период на провеждане

18.11.2023г.

Начален и краен час

9:00 – 17:00

Наименование на обучителната организация

„Школо“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

30

Брой квалификационни кредити

1

 

1 клас - няма свободни места

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители, уведомяваме Ви че в I клас за учебната 2023-2024 година няма свободни места!

ПРОТОКОЛ 14/13.10.2023

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛ № 14

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 13.10.2023 г., от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Радостина Първанова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Румяна Кръстева, Христина Мишева, Розалина Йорданова и Искра Пламенова – Председател.

Отсъстват: Боряна Иванова и Владислава Симеонова.

На заседанието присъстват г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище и г-жа Теодора Танева – зам. директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на обществения съвет съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството
и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата;

2. Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на бюджетната 2023 год.;

3. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година;

4. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

5. Разни;

По първа точка от дневния ред, Искра Пламенова инфомира състава на Обществения съвет, че съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Мариела Ранджева следва да бъде заместена като редовен член от резервен такъв, а именно Владимир Видолов, тъй като нейният син е отписан от СУ „Летец Христо Топракчиев“.

След приключване на разясненията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Изключва Мариела Ранджева като член на Обществения съвет поради настъпили обстоятелства съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Владимир Видолов замества изключения член, като същият става редовен член на състава на Обществения съвет.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изразходваните средства през третото тримесечие на календарната 2023 година. Г-жа Карамфилова припомни на състава на Обществения съвет, че бюджета на уличището е обвързан с държавния бюджет и поради тази причина е изготвен едва септември месец 2023 год. Директорът цитира средствата от преходния остатък по параграфи, както и заложените суми за бюджетната година. Направени са разходи по подмяна на 2 компютъра, необходими за административното обслужване на Училището. Във връзка с предстоящото изграждане на STEM център, г-жа Карамфилова информира съвета, че все още няма резултат от Националия STEM център, които са удължили сроковете за обратна връзка, поради затруднена обработка на постъпилите проекти. Директорът сподели, че е спечелен проект по национална програма за цялостно преоборудване на два кабинета по английски език с модерна озвучителна техника, интерактивна дъска и подновяване на мебелировката, като се очаква реализирането да приключи преди края на календарната година.

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува отчета за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на бюджетната 2023 год. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, бяха представени на състава на Обществения съвет училищните учебни планове от г-жа Мая Карамфилова. Същите са съгласувани на Педагогически съвет.

След като членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с книжата по трета точка от дневни ред, пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година;

По точка четвърта от дневния ред бе представен Етичния кодекс на училищната общност. Разяснени бяха механизмите на действие при съмнение за наличие на психически и/или физически тормоз над дете. Г-жа Танева обясни функциите на училищния „Регистър на тормоз“, „Училищния координационен съвет“ и други механизми въведени от училищното ръководство за реакция при тормоз. Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

4. Съгласува Етичния кодекс на училищната общност.

По точка пета от дневния ред бе насочено вниманието върху въпроси в компетенцията на Училищното настоятелство, което не функционира. Членовете на Обществения съвет се обединиха около идеята за необходимост от действащо настоятелство, което да се заеме с инициативи, подпомагащи училищната дейност.

Засегнат бе въпроса относно опазването на училищното имущество и бе изразено възмущение свързано с боклуците, които се изхвърлят от възрастни и деца, извън учебно време. Като част от решенията за справяне с този въпрос беше предложено да бъде преустановен достъпа до училищния двор извън учебно време.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

 

Покана Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДО

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА

ХРИСТИНА МИШЕВА

РУМЯНА КРЪСТЕВА

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС КРЕКМАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

П  О  К  А  Н  А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев”, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 13.10.2023 год.

в час: 18.00

на място: гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10, Учителска стая на СУ „Летец Христо Топракчиев“

при дневен ред:

1. Промяна в състава на обществения съвет съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата;

2. Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на бюджетната 2023 год.;

3. Съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година;

4. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

5. Разни;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2022/2023 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРИ СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ” ГР. БОЖУРИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2022/2023 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 18.12.2019 год. с участието на 28 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

1. Искра Пламенова Павлова – Председател

2. Радостина Тодорова Първанова

3. Румяна Дионисиева Кръстева

4. Христина Христова Мишева

5. Розалина Антонова Йорданова

6. Галя Василева Букова

7. Борис Крекманов

8. Мариела Ранджева

9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

1. Боряна Кирилова Иванова

2. Владимир Илиев Видолов

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2022/2023 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 2 (две) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 26.09.2022 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

1. Съгласуване на училищните учебни планове;

2. Отчет за трето тримесечие на бюджетната 2022 год.;

3. Съгласуване избора за учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V и VI клас.

4. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

5. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

6. Избор на представител и резервен член от Обществения съвет за участие в комисията по предстоящото атестиране на дейността на директора на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище;

7. Разни;

На 27.06.2023 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

2. Запознаване с изразходваните средства през първото тримесечие на календарната 2023 година;

3. Съгласуване на избора на учебници по компютърно моделиране и информационни технологии за 5,6 и 7 клас и на избор на учебници за 1 клас;

4. Разни;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. В някои от заседаниятя взе участие г-жа Теодора Танева – зам. директор.

На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Родителски срещи за новата учебна година

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, родителските срещи на Vб, Vв и VIIIа клас за предстоящата учебна година ще бъдат на 1. септември от 18:00 часа в новата сграда на СУ ,,Летец ХристоТопракчиев".

Родителската среща за клас ще бъде на 13. септември от 18:00 часа в новата сграда на СУ ,,Летец ХристоТопракчиев".

Родителските срещи за родителите на бъдещите първокласници от Iб, Iв и Iг клас ще се проведат на 4. септември от 17:30 часа в сградата на начален етап на образование в Нов квартал. Родителската среща на клас ще бъде на 11.септември от 17:30 часа.

Приятно лято!

· letec на 21.08.2023 · 0 Коментари · 337 Прочитания · Отпечатай

Златен медал на "Математика без граници""

СЪБИТИЯ

Никола Иванов от 5б клас с преподавател по математика Галя Василева.


Спечели златен медал на националния кръг в Несебър на ,,Математика без граници" и е сред шампионите в това международно състезание със сребърна купа!
Никола е носител на още 3 златни медала от есенния, зимния и пролетния кръг на състезанието.

 

ПРОТОКОЛ 13/27.06.2023

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 13

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 27.06.2023 г., от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Радостина Първанова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Румяна Кръстева, Мариела Ранджева и Искра Пламенова – Председател.

Отсъстват: Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владислава Симеонова и Христина Мишева поради лични ангажименти.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

2. Запознаване с изразходваните средства през първото тримесечие на календарната 2023 година;

3. Съгласуване на избора на учебници по компютърно моделиране и информационни технологии за 5,6 и 7 клас и на избор на учебници за 1 клас;

4. Разни;

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Сподели, че учениците са осъществили много изяви на спортни форуми, на които са се представили отлично. Очаква се за следващия период финансирането да бъде увеличено, поради повишаващия брой ученици.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 6 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изразходваните средства през първото тримесечие на календарната 2023 година. Г-жа Карамфилова припомни на състава на Обществения съвет, че бюджет на уличището все още няма, поради липсата на държавен бюджет. Изразходваните суми са средства за заплати, осигуровки и консумативи (суми за храна на учениците от начален етап, суми за осъществяване на транспорта, средства за подмяна на учебници, суми за стипендии и т.н.), съобразно средствата, които са изхарчени за същия период през 2022 год. Уточнено бе, че от тази учебна година Училището възлага на транспортна фирма извършването на транспорта на учениците от начален етап. Директорът сподели също, че от 3 години насам, извозването на децата от хореографските паралелки от сградата на Начален етап, до залите по хореография е заложено в училищния бюджет.

След приключване на обсъжданията се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува изразходваните средства през първото тримесечие за 2023 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, Г-жа Карамфилова информира Съвета за избора на преподавателите на учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас и на избор на учебници за I клас, както следва:

· За V клас – издателство «Просвета плюс»

· За VI клас - издателство «Просвета плюс»

· За VII клас – издателство „Домино“

· За I клас – издателство „Просвета“ и издателство „Клет“

Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува избора за учебници за профилирана подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас и избора на учебници за I клас.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:55 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СУ „Летец Христо Топракчиев“ обявява 2 свободни места в I клас за учебната 2023-2024 година.

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители,

СУ „Летец Христо Топракчиев“ обявява 2 свободни места в I клас за учебната 2023-2024 година.

Подаването на документи за запълване на свободните места след трето класиране е до 14.09.2023 г. в Дирекцията на СУ „Летец Христо Топракчиев“, град Божурище.

Уведомяваме Ви, че записаните в първи, втори, трети и четвърти клас ученици, имат право на еднократна помощ при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя без значение от размера на доходите.

Родителите на записаните в I клас ученици за учебната 2023-2024 година ще получат удостоверение от училище, че детето е записано на първата родителска среща, за която ще бъдете информирани допълнително.

За повече информация: https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/agenciyata-za-socialno-podpomagane-priema-zayavleniya-za-predostavyane-na-ednokratni-pomoshi-za-uchenici/

Приятен ден!

 

Приетите след второ класиране бъдещи първокласници за учебната 2023 / 2024 година.

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители,

Публикуваме входящите номера на приетите след второ класиране бъдещи първокласници за учебната 2023 / 2024 година.

1.б клас-ИУЧ информационни технологии


1. 2023-06-13/00180

2. 2023-06-13/00181

1.г клас-ИУЧ български език и литература


1. 2023-06-14/00183

 

Записването e в сградата на начален етап на образование в Нов квартал

на 16.06.2023 г. и 19.06.2023 г. от 08:00 до 16:00 часа.

При записването се предоставят необходимите документи:

  1. Документ от ГРАО за постоянен/настоящ адрес на детето
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група-ксерокопие и оригинал за сверяване.
  3. Акт за раждане-оригинал за сверяване на личните данни.
  4. Декларация за работа с личните данни.
  5. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало

подготвителна група- ако е приложимо.

  1. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството до 12-годишна възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“- ако е приложимо.
  2. Служебна бележка за наличие на други деца от семейството над 12-годишна

възраст, обучаващи се в СУ „Летец Христо Топракчиев“- ако е приложимо.

  1. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни

увреждания над 50% или дете със специални образователни потребности-ако е прилжимо.

  1. Копия/ копие от актовете/акта за смърт на родителите/родителя- ако е приложимо.
  2. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство и писмена декларация, удостоверяваща осиновяването- ако е приложимо.

Приятен ден!

 

Страницата се зареди за 0.02 секунди
7,435,539 уникални посещения