Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 2

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Коледен конкурс

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Училище в облака

ПОХВАЛИ

СУ "Летец Христо Топракчиев" е част от екипа на Училище в облака

 

На 19.10.2020 година нашето училище беше одобрено да стане част от екипа на Училище в облака и да използва G Suite в образованието.

На всички ученици и учители бяха създадени служебни Google профили: ime.familia@soubozhurishte.com 

Електронно обучение за учениците от 8 до 12 клас

ТЕКУЩИ ГРАФИЦИ

Заповед № РД09-2980 от 28.10.2020 г. за преустановяване на присъствения учебния процес за учениците от 8 до 12 клас на територията на Република България и преминаване към електронно обучение.
Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език 2020 г.

ПОХВАЛИ
Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2020-2021 година

Ученици от 6, 8 и 11 клас взеха участие в общинския кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2020-2021 година, който се проведе в СУ „Летец Христо Топракчиев“на 8 октомври 2020година. Участниците представиха своите гледни точки по мотото “Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.” – Albert Einstein и показаха знания и умения за общуване на английски език. Всички участници се представиха изключително добре и показаха добри умения за комуникация и представяне. Комисията за оценяване благодари на Ивет Венелинова, Илияна Петкова, Христина Александрова, Жасмин Димитрова, Васил Йовчев, Милена Узунова, Никола Николов, Ася Здравкова, Михаела Найденова, Петя Георгиева за споделените идеи, мнения и интересни презентации по темата за логиката и въображението.
Ивет Венелинова, Илияна Петкова от 8.б клас, Христина Александрова от 6.а клас и Петя Георгиева от 11.а клас се класираха на областния кръг и представиха училището ни на 18 октомври в град Ботевград.
Ръководството на училището, комисията за провеждане на състезанието и учителите по английски език поздравяват Ивет Лъчезарова Венелинова от 8.б клас, която зае първо място на областния кръг и ще представи училището и София област на Националния кръг, който ще се проведе на 7. и 8.ноември в град Златоград.
Пожелаваме на Ивет и на нейните учители по английски език г-жа Валерия Попова и г-жа Татяна Димитрова блестящо представяне и да ни дадат още един повод за гордост!ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2019/2020 год. НОВ СЪСТАВ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРИ СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ” ГР. БОЖУРИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД.

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2019/2020 год.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 18.12.2019 год. с участието на 28 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

1. Искра Пламенова Павлова – Председател

2. Радостина Тодорова Първанова

3. Румяна Дионисиева Кръстева

4. Христина Христова Мишева

5. Розалина Антонова Йорданова

6. Галя Василева Букова

7. Борис Крекманов

8. Мариела Ранджева

9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

1. Боряна Кирилова Иванова

2. Владимир Илиев Видолов

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2019/2020 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 3 (три) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 25.02.2020 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическото възпитание и спорт;

2. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2020 год.;

3. Разни;

На 09.04.2020 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1 т. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.

2. Съгласуване от Обществения съвет на избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, II, V и VI клас;

3. Съгласуване на училищния план – прием за I и V клас за учебната 2020/2021 година.

4. Разни;

На 16.07.2020 год. се проведе Заседание на Обществения съвет, на което бяха разгледани следните точки:

1. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за I-во тримесечие 2020 год.;

2. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за II-ро тримесечие на 2020 год.;

3. Разни;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ. 2019/2020 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРИ СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ” ГР. БОЖУРИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД.

Съгласно чл. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Настоящият отчет за дейността на Обществения съвет е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и обхваща дейността на Съвета през учебната 2019/2020 год. до изтичане на мандата на състава на Обществения съвет.

Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище е избран на Учредително събрание на 21.12.2016 год с участието на 29 родители, излъчени от паралелките в училището. Общественият съвет бе определен в състав:

1. Искра Пламенова Павлова – Председател

2. Даниела Александрова Тодорова

3. Витан Николаев Николов

4. Инна Димитрова Каменова

5. Даниела Димитрова Георгиева

6. Габриела Валентинова Горанова;

7. Ивайло Николаев Богданов

8. Галя Василева Букова

9. Владислава Владимирова Симеонова – представител на Община Божурище

Като резервни членове от представителите на родителите бяха приети:

1. Силвия Георгиева Милушева

2. Ягодка Младенова Илиева

Общественият съвет осъществява дейността си при спазване на Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

През учебната 2019/2020 год. Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище проведе 2 (две) заседания в изпълнение на задълженията си по чл. 16 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, като преди всяко заседание към членовете на Съвета е отправяна покана, изпращана по електронната поща.

На 12.09.2019 год. е проведено заседание на Обществения съвет, на което се разгледаха следните въпроси:

1. Съгласуване на училищните учебни планове.

2. Разни;

На 11.10.2019 год. се проведе заседание на Обществения съвет, при следния дневен ред:

1. Одобряване на новите учебници и учебни комплекти за 4 и 10 клас

2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

3. Съгласуване на училищните учебни планове.

Разни;

Всички заседания са провеждани в присъствието и с участието на г-жа Мая Карамфилова – Директор на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище. На всяко заседание се води протокол с приетите решения, който се публикува в сайта на училището, съгласно чл. 25 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Документите за дейността на Обществения съвет и кореспонденцията се съхраняват в училището.

 

ПРОТОКОЛ № 5/17.09.2020 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 5

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 17.09.2020 г., от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/73464801586?pwd=SDNmNzF5ZW11Q1dpS3hqUUMxMnN2Zz09

Присъстваха: Радостина Първанова, Розалина Йорданова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Мариела Ранджева, Румяна Кръстева, Боряна Иванова, Владислава Симеонова, Искра Пламенова – Председател.

Отсъства: Христина Мишева, поради личен ангажимент.

На заседанието присъства и г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Съгласуване на училищните учебни планове;

2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

3. Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност;

4. Разни;

По първа точка от дневния ред, предварително бяха представени на състава на Обществения съвет училищните учебни планове от г-жа Мая Карамфилова;

След като членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с книжата по първа точка от дневни ред, пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 9 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Съгласува училищните учебни планове;

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Състава на Обществения съвет с програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, като същите им предостави предварително в електронен вид. Сподели, че до момента не се е налагало съществено прилагане на програмите, тъй като няма деца, застрашени от отпадане от образователната институция.

Думата бе дадена за изказвания.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

По точка трета от дневния ред, в електронен вид бе представен Етичният кодекс на училищната общност. Г-жа Карамфилова информира Съвета, че предстои да бъдат поставени кутии, в които да бъдат подавани сигнали от заинтересованите лица, касаещи спазването на Кодекса. Членовете на Обществения съвет пристъпиха към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува Етичния кодекс на училищната общност.

По точка четвърта от дневния ред постъпиха въпроси от членовете на Обществения съвет към Владислава Симеонова – представител на община Божурище, във връзка с ремонта на дворното пространство на училището, на които членовете на Съвета получиха отговор. Г-жа Симеонова обясни, че ремонтните дейности са започнали в края на лятната ваканция, тъй като процедурата изисква административни срокове, които е трябвало да бъдат изчакани. Внесено бе и разяснение от г-жа Мая Карамфилова по отношение на планираните СМР.

Повдигнат бе и въпросът за преместването на Социалния патронаж към община Божурище, които се помещават в сграда на училището, предвидена за изхранване на учениците и училищния персонал. Г-жа Владислава Симеонова обясни, че е намерено помещение, където да бъде настанен Социалният партронаж, но вероятно предстои съдебна процедура с фирмата изпълнител на ремонтните дейности и обявяване на процедура по избор на нов изпълнител и се надява, че към пролетта на 2021 год. ще има възможност да бъде освободено училищното помещение.

Към г-жа Мая Карамфилова постъпи въпрос, в условията на епидемиологична обстановка доколко ще бъдат допуснати децата да ползват хореографските зали и физкултурния салон, във връзка с указанията на МЗ и МОН да не бъдат смесвани различни класове в едно помещение. Директорът на СУ Летец Христо Топракчиев увери членовете на Обществения съвет, че е направен график, който отговаря на препоръките на министерствата и подчерта, че всеки клас има достъп до залите и салона, спазвайки уличищната програма.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:45 ч.

Покана Обществен съвет 17.09.2020 год

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 17.09.2020 год.

в час: 18.00

на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/73464801586?pwd=SDNmNzF5ZW11Q1dpS3hqUUMxMnN2Zz09

Meeting ID: 734 6480 1586

Passcode: 1apDA0

при дневен ред:

1. Съгласуване на училищните учебни планове;

2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

3. Съгласуване на етичния кодекс на училищната общност;

4. Разни;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 16.07.2020 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 4

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 16.07.2020 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Радостина Първанова, Христина Мишева, Розалина Йорданова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Искра Пламенова – Председател.

Отсъстват: Владислава Симеонова – Представител на Община Божурище, Мариела Ранджева, Румяна Кръстева и Боряна Иванова.

На заседанието присъства и г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за I-во тримесечие 2020 год.;

2. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за II-ро тримесечие на 2020 год.;

3. Разни;

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства за I-во тримесечие 2020 год.;

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 6 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на изразходваните средства за I-во тримесечие 2020 год.;.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства за I-во тримесечие 2020 год.;

Думата бе дадена за изказвания.

Г-жа Мая Карамфилова сподели, че представляваното от нея учебно заведение е финансово стабило.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Приема отчета на изразходваните средства за II-ро тримесечие на 2020 год.

По точка трета от дневния ред, отново постъпиха запитвания от членовете на Обществения съвет по отношение на въпроси от компетенцията на представителя на община Божурище г-жа Владислава Симеонова. Поради системно отсъствие на представителя на община Божурище на заседанията на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ и на основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Правилник от създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се взе следното

РЕШЕНИЕ:

3.1. На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Правилник от създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се освобождава г-жа Владислава Симеонова, в качеството й на представител на Община Божурище, като член на Обществения съвет.

3.2. Общественият съвет възлага на Председателя Искра Пламенова да информира Кмета на Община Божурище за взетото решение по т. 3 от Дневния ред на настоящото заседание на Обществения съвет и да изиска да бъде определен резервен член - представител на община Божурище, който да встъпи като редовен член на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Членовете на Обществения съвет обсъдиха датата за следващото заседание на Съвета.

След проведените дебати се взе следното

РЕШЕНИЕ:

3.3. Определя се следващото заседание на Обществения съвет при СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище да се проведе в началото на месец септември 2020 год., преди започването на новата учебна 2020/2021 год., като за целта членовете ще бъдат уведомени от Председателя за конкретната дата, час, място на провеждане и дневен ред, чрез отправената покана, съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:45 ч.

Страницата се зареди за 0.02 секунди
4,872,809 уникални посещения