Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 2

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

Процедура за насочване за обучение в VІІІ и в XI клас на ученици с хронични заболявания

ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ,

Информирам Ви за реда и процедурата за насочване за обучение в VІІІ и в XI клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, с които е необходимо да запознаете и родителите на ученици за насочването по този ред и да им окажете активно съдействие.

Насочването на учениците ще бъде извършено от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-област.

С оглед на някои специфични особености, групите ученици ще бъдат разгледани диференцирано:

 1. Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Определена е следната организация за подаване на документи:

В срок от 03.05.2023 г. до 21.05.2023 г. на място в РУО – София-област се подават следните документи:

 • Заявление до председателя на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства с подредени желания (Приложение № 1);

В заявлението задължително се попълват всички лични данни на ученика, актуален адрес и телефонен номер, които са необходими с оглед уведомяване за резултатите от насочването или за връзка при необходимост от членовете на комисията.

При попълване на желанията в заявлението от съществено значение за насочването на ученика е последователността, в която са вписани профилите и/или специалностите, за които се кандидатства. На позиция 1 се посочва най-желаният профил/най-желаната специалност, в който/която ученикът желае да се обучава в VIII клас. За едно желание се приема един профил или специалност в съответното училище. Това означава, че ако в едно училище се извършва прием в два, три и повече профила, респ. две, три и повече специалности, то всеки/всяка от тях е отделно желание и трябва да се впише на отделен ред в заявлението. Вписаните в заявлението желания задължително се номерират.

За учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

 • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (в РУО – София-област се представят копия на документите);

Насочването се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието.

За учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип

 • Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в съответната институция;

За учениците, настанени в приемно семейство

 • Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето (в РУО – София-област се представят копия на документите);

РЕДЪТ И ПРОЦЕДУРАТА за приемане на документи за учениците с хронични заболявания и с физически и сензорни увреждания са следните:

 • Родителят/настойникът може предварително да се консултира относно възможностите за насочване на ученика с представител на Комисията в РУО – София-област; 1. Йордан Томов-ст. експерт по приобщаващо образование, тел: 0893445791 или с г-жа Виргиния Йорданова, ст. експерт по ПОО, тел: 0893464942;
 • Родителят/настойникът на ученика попълва заявление по образец и заедно с медицинския документ се подават от кандидата на място в РУО – София-област, бул. „Цариградско шосе“, № 125, бл. 5, ет.-4, стая-411 – на вниманието на комисията за насочване.
 • Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище, след изискването ѝ от представител на комисията.
 • Насочването за обучение в VIII/XI клас на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се извършва съгласно Списъка на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, както и Списъка за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването.

Учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от ЦНСТ и ученици, настанени в приемни семейства, се насочват по специалности от професии. Те представят и служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2;

При подаване на документите в РУО – София-област учениците представят документ за самоличност.

На свое заседание комисията разглежда подадените заявления и извършва насочването.

Препис-извлечение от протокола за извършеното насочване се изпраща на директорите на училища. Насочените по този ред ученици следва да се запишат в съответните училища срок до 04 юли 2023 г. – за учениците в VII клас и до 17.07.2023 г. – за учениците в X клас.

Ученици със специални образователни потребности, които завършват VII/X клас с удостоверение за завършен VІІ/X клас

Директорите на училища, в които горепосочените ученици завършват VII/X клас, ресурсните специалисти и кариерните консултанти информират учениците за възможностите за насочване и оказват пълно съдействие на родителите да попълнят заявление за насочване на децата им за обучение в VIII/XI клас за учебната 2023/2024 г. в периода от 3 май до 21 май 2023 г.

В същия период на място в сградата на РЦПППО – София-област, ул. „Владово“ № 1 се подават, следните документи:

 • Заявление с подредени не по-малко от три желания за учениците, завършващи VII клас (Приложение № 2), подписано от родител;
 • Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • При наличие – протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването;
 • Копие от плана за подкрепа на ученика през настоящата учебна година.

С оглед на гореизложеното, на сайта на РЦПППО – София-област https://rcsfobl.bg/ са публикувани документи в Word формат, които можете да използвате.

Регионалният екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПЛРДУСОП) прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия, въз основа на които се изготвя мотивирано становище за насочването на ученика.

Учениците от VII клас се насочват към професионални или профилирани паралелки в училища в Софийска област, съгласно утвърдения държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. Учениците, завършващи X клас с удостоверение и заявили желание за продължаване на обучението си в XI клас през учебната 2023/2024 г., се насочват по реда на чл. 140 от Наредба за приобщаващото образование.

Директорът на РЦПППО – София-област изпраща доклад с приложени в него становища на РЕПЛРДУСОП за насочените ученици със специални образователни потребности в РУО – София-област към комисията за насочване на ученици е хронични заболявалия, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип за насочване на ученика със СОП. Становището се изпраща в РУО – София-област до 09 юни 2023 г.

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявалия, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип извършва насочването на учениците до 13 юни 2023 г.

Броят на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, насочени на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от трима.

Комисията НЕ насочва ученици със специални образователни потребности, завършващи седми клас със свидетелство за основно образование.

Предвид обвързаността с последващи действия, обръщам внимание на необходимостта от стриктно спазване на дадените указания и срокове.

Приложения:

 1. Образец на заявление до председателя на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за деца лишени от родителски грижи, и от ЦНСТ и ученици, настанени в приемни семейства (за учениците по т.1)
 2. Образец на заявление до директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (за учениците по т. 2)
 3. Актуализирани списъци със заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, средни училища, професионални гимназии и професионални паралелки.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И В ПАРАЛЕЛКИ С ПРОФИЛ В ГИМНАЗИИ ИЛИ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Списък на хроничните заболявания

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ И КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА РЦПППО


Коментари

Няма добавени коментари.

Напиши коментар

Моля влезте, за да коментирате.

Оценка

Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Страницата се зареди за 0.01 секунди
6,955,981 уникални посещения