Меню

Random photo

Мартин и Велизар 7а
Мартин и Велизар 7а
Коледни картички 2013 / 2014 г.

На линия

· Гости на линия: 4

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

ПРОТОКОЛ № 8/02.04.2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 8

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 02.04.2021 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/73347946887?pwd=aWxzWHN6NHZzMlBrTlEyYnVRVDREQT09 Присъстваха: Искра Пламенова, Радостина Първанова, Борис Крекманов, Мариела Ранджева, Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владимир Видолов.

Отсъстват: Христина Мишева, Румяна Кръстева, Владислава Симеонова.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Съгласуване от Обществения съвет на  избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, III и VII клас;

2. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на бюджетната 2021 година;

3. Други;

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова предостави протоколи за избор на учебници и учебни комплекти за I, III и VII клас, както и Становище относно избор на учебни комплекти за III клас от Антоанета Миланова, с които членовете на Обществения съвет имаха възможност да се запознаят.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет потвърдиха, че са се запознали с предоставените книжа и отбелязаха, че Становището от Антоанета Миланова е добре аргоментирано. Споделиха мнението, че всеки един от учебните комплекти има своите предимства и недостатъци и преподавателят има механизми да предостави учебния материал по достъпен начин и по този начин да преодолее недостатъка на определен учебен материал. Видно от представените протоколи, изборът за учебни комплекти за III клас е направен от 9 преподаватели, което дава основание на членовете на Обществения съвет да счетат, че избора е направен в полза на децата. Не последваха други изказвания  по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 7 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общественият съвет съгласува избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, III и VII клас.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2021 год. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет приветстваха закупуването на пречистватели за всички класни стаи. Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува изпълнението на бюджета за първото тримесечие за 2021 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:30 ч.

Приложено:

1. Чек-лист на членовете на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, присъствали на заседанието, проведено на 02.04.2021 год.;

2. Протоколи за избор на учебници и учебни комплекти за I, III и VII клас;

3. Становище относно избора на учебници за III клас от Антоанета Миланова;

4. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРОТОКОЛ № 7/15.02.2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 7

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 15.02.2021 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/79446821368?pwd=eVUzV09PS1NERDJ4SzJDR1BjMkxiQT09

Присъстваха: Владислава Симеонова – Представител на Община Божурище, Искра Пламенова, Радостина Първанова, Христина Мишева, Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владимир Видолов, Румяна Кръстева.

Отсъстват: Борис Крекманов, Мариела Ранджева.

На заседанието присъства и г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;

2. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2020 година в бюджета за 2021 година.

3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2021 година;

4. Други;

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, като приложи фактури за извършените разходи.

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 8 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на изразходваните средства и изпълнението на дейностите по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 год. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с бюджета по пера, с реализираните икономии, както и с предложението за разпределение на средствата от преходния остатък от бюджет 2020 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Думата бе дадена за изказвания.

Г-жа Мая Карамфилова сподели, че представляваното от нея учебно заведение е финансово стабило.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Съгласува отчета за бюджета за 2020 г. и съгласува разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2020 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка трета от дневния ред, запозна членотеве на Обществения съвет с бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за 2021 год.

Не последваха изказвания и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 8 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

3. Съгласува предложения бюджет за 2021 г. на  СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

По точка четвърта от дневния ред постъпиха запитвания от членовете на Обществения съвет по отношение на поливната система в дворното пространство на сградата на училището. Г-жа Мая Карамфилова заяви, че в проекта за рехабилитация на двора на СУ Летец Христо Топракчиев гр. Божурище бе заложено изграждането на поливна система, която предстои да бъде пусната в експлоатация при подходящи климатични условия.

Засегна се въпрос за необходимост от поставянето на пейки в дворното пространство на сградата на Начален етап. Г-жа Карамфилова изрази готовност пролетта да бъдат поставени пейтки по подобие на тези, поставени в двора на Гимназиален етап.

Зададен бе въпрос за подмяна на част от таблата на баскетболните кошове. Директорът на училището информира членовете на Съвета, че са поръчани и авансово платени четири нови баскетболни табла с рингове и мрежи, които предстои да бъдат монтирани.

Членовете на Обществения съвет приветстваха изпълнението и предсрочното приключване на дейностите по рехабилитация на двора на училището.

Повдигнат бе въпросът за сцената, която е демонтирана и предведена ли е нова. Г-жа Камарфилова обясни, че в проекта за рехабилитация не е предвидена нова такава, но Директорът предстои да се свърже с фирма, която да проектира изграждането на нова сцена и се надява, че випуск 2021 ще бъде изпратен с нова сценична платформа.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:30 ч.

Приложено:

1. Чек-лист на членовете на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, присъствали на заседанието, проведено на 15.02.2021 год.;

2. Отчет за бюджета за 2020 год.

3. Проекто бюджет за 2021 год. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Покана Обществен съвет 02.04.2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ДО

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

МАРИЕЛА РАНДЖЕВА

РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА

ХРИСТИНА МИШЕВА

РУМЯНА КРЪСТЕВА

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС КРЕКМАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

П О К А Н А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев”, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 02.04.2021 год.

в час: 18.00

на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/73347946887?pwd=aWxzWHN6NHZzMlBrTlEyYnVRVDREQT09

Meeting ID: 733 4794 6887

Passcode: 123456

при дневен ред:

1. Съгласуване от Обществения съвет на избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, III и VII клас;

2. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на бюджетната 2021 година;

3. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

 

 

Google Workspace за образованието

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

СУ "Летец Христо Топракчиев" е част от екипа на Училище в облака

 

Google G Suite вече е Google Workspace за образованието и СУ "Летец Христо Топракчиев" е част от него.


На всички ученици и учители бяха създадени служебни Google профили: ime.familia@soubozhurishte.comНови функционалности:
В помощ на учителите в Google Meet са добавени възможности за контрол на срещата:

  • прекратяват срещата едновременно за всички участници;
  • да заглушават всички участници в срещата едновременно;
  • разрешават включването на микрофоните на учениците;
  • учителите вече ще могат да управляват срещите и от мобилни устройства (таблет или телефон).

Учителите ще могат да задават групови задачи към учениците като формират  паралелни срещи (т.нар. breakout rooms). Ще бъдат добавени опции за  таймер и “Попитай за помощ”, с която учениците ще могат да привлекат вниманието на учителя.

Достъп до класните стаи ще имат единствено членовете на класната стая. Непознати потребители ще бъдат блокирани и няма да могат да влязат в срещата. Друго очаквано нововъведение е, че всички учители от една Google класната стая, ще имат право да бъдат модератори на срещата.

Чрез новите планове, учителите ще имат повече отчетност на присъствието в срещите в Meet. Организаторът на срещата получава автоматичен отчет за това кой се е присъединил и в какъв момент.

Google Classroom ще дава повече възможности за учителите, сред тях:

  • Видимост на активността на учениците в класната стая като кои ученици изпращат изпълнени заданията или каква е активността им на публикации към определен ден;
  • форматиране при пускането на задания – удебеляване, подчертаване, курсив, подточки.

Покана Обществен съвет 15.02.2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе
на дата: 15.02.2021 год.
в час: 18.00
на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:
https://us04web.zoom.us/j/79446821368?pwd=eVUzV09PS1NERDJ4SzJDR1BjMkxiQT09
Meeting ID: 794 4682 1368
Passcode: 123456
при дневен ред:

1. Отчет на изразходването на финансовите средства и изпълнението на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините;
2. Запознаване с разпределението на средствата от преходния остатък от бюджетната 2020 година в бюджета за 2021 година.
3. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2021 година;
4.
Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Технологии и английски за всеки ученик

ИКТ и английски език за всяко дете

 


Проектът "Технологии и английски за всеки ученик", по програма Еразъм + на Европейската комисия и изпълнен от СУ „Летец Христо Топракчиев“, на 18 декември 2020 бе награден за цялостно качествено изпълнение на годишната валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси.

За повече информация за проекта вижте тук.

Резултати от коледен конкурс

КОНКУРСИ

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ

Уважаеми ученици,

Благодарим Ви за участието в конкурсите!

С радост и удоволствие обявяваме резултатите от проведените конкурси. Получените материали бяха разделени в пет категории: Дигитално изработени коледни картички, Ръчно изработени коледни картички, Разказ на тема ,,Коледа“, Стихотворение на тема ,,Коледа“ и Коледен комикс на тема ,,По Коледа стават чудеса“ и три възрастови групи.

Категория: Ръчно изработени коледни картички

 

o Възрастова група I-IV клас:

I място -Рада Лагариева 2а клас

II място-Давид Георгиев 3а клас

III място- Крис Бояджийски 2а клас

o Възрастова група V-VII клас:

I място -Йоанна Мантзуни 6б клас

II място -Елица Бонева 5а клас

III място -Антония Георгиева 5а клас

o Възрастова група VIII-XII клас:

I място -Виктория Иванова 8б клас

Категория: Дигитално изработени коледни картички

o Възрастова група I-IV клас:

I място -Дария Иванова 2б клас

II място -Симона Йорданова 2б клас

III място -Илияна Бонева 2б клас

o Възрастова група V-VII клас:

I място -Илия Миланов 5б клас

o Възрастова група VIII-XII клас:

I място -Екатерина Евлогиева 9а клас

II място -Ан-Мари Стефанова 10а клас

III място -Георги Потоцкий 8б клас и

Виктория Йорданова 10а клас

Категория:  Коледен комикс на тема ,,По Коледа стават чудеса“

o Възрастова група I-IV клас:

I мястоТихомир Александров 2б клас

 

Категория: Разказ на тема ,,Коледа“

o Възрастова група V-VII клас::

I място- Христина Панева 5б клас

o Възрастова група VIII-XII клас:

I място- Елина Бойчева 12а клас

Категория: Стихотворение на тема ,,Коледа“

o Възрастова група I-IV клас::

 

I място- Момчил Димитров 4б клас


Продължавайте да творите, защото умеете да създавате красота!

 

Всички участници  се представиха отлично и ще получат грамоти за участие!

 

 

Страницата се зареди за 0.02 секунди
4,873,288 уникални посещения