УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ С МАНДАТ 2019-2022 год.
Публикувана от meeting на 27.02.2020

На 18.12.2019 год. се конституира новия състав на Обществения съвет с мандат 2019-2022 год. На събранието бяха избрани следните членове:

 

 1. Искра Пламенова Павлова - Председател;
 2. Галя Василева Букова;
 3. Мариела Ранджева;
 4. Радостина Първанова;
 5. Христина Мишева
 6. Румяна Кръстева - Дионисиева
 7. Розалина Йорданова
 8. Борис Крекманов
 9. Владислава Владимирова Симеонова - представител на Община Божурище
Като резервни членове от представителите на родителите бяха избрани:

 

 1. Боряна Иванова
 2. Владимир Видолов

Разширена новина

П Р О Т О К О Л  № 1 /19.12.2019 г.

Днес, 18 декември 2019 г., във връзка с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, се проведе събрание на родителите за излъчване на представители на родителските активи за членове на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ – град Божурище.

На събранието се води протокол от Лидия Косева – старши учител по български език и литература, определен със заповед № РД 01-01- 325/09.12.2019 г. на директора на училището.

На събранието присъстваха 28 родители, излъчени от 29 паралелки в училището. Събранието има кворум и може да приема решения.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Конституиране на нов обществен съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев ”

2. Избор на членове  - 8 редовни и 2 резервни членове от родителите, 1 представител на финансиращия орган

3. Избор на председател за срок от 3 години.

4. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

5. Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

6. Други.

По първа точка: Събранието беше открито от госпожа Мая Спасова, директор на училището. Тя разясни функциите на обществения съвет, правомощията на членовете му и техните задължения и отговорности.

По втора точка: Г-жа Карамфилова предложи общественият съвет да се състои от 8 редовни членове от родителите, 2 резервни членове от родителите и 1 представител на финансиращия орган.

Без гласове "против" и "въздържали се" беше прието предложението на г-жа Карамфилова Общественият съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ да се състои от деветима членове и двама като резерви.

По втора точка: Бяха предложени и обсъдени  няколко кандидатури на родителите, след което бяха взети следните решения:

За членове на Обществения съвет бяха предложени следните представители на родителите:

1. Галя Василева Букова, излъчена като представител от 4 „в“ клас

2. Мариела Ранджева , представител на 4 „а“ клас

3. Искра Пламенова Павлова , излъчена за представител от  4 „а“ клас

4. Боряна Иванова, представител от 3 „б“ клас

5. Радостина Първанова, представител на 7 „б“ клас

6. Христина Мишена,  представител на 1 „а“ клас

7. Румяна Кръстева - Дионисиева, представител на 2 „а“ клас

8. Розалина Йорданова - представител на 3 „а“ клас

9. Борис Крекманов – представител на 4 „а“ клас

10 . Владимир Видолов – представител на 7 „в“ клас

11 . Г-жа Владислава Владимирова Симеонова, представител на Община Божурище

За резервни членове на Обществения съвет бяха излъчени следните представители на родителите:

1. Боряна Иванова – родителски актив на  3 „б“ клас

2. Владимир Видолов – родителски актив на 7 „в“ клас

След гласуване за всеки член поотделно, резултатите са следните:

1. Галя Василева Букова --  28 гласа

2. Мариела Ранджева – 28 гласа

3.  Искра Пламенова – 28 гласа

4. Боряна Иванова – 28 гласа

5. Радостина Първанова – 28 гласа

6.  Христина Мишева – 28 гласа

7. Румяна Кръстева - Дионисиева – 28 гласа

8. Розалина Йорданова – 28 гласа

9. Борис Крекманов  – 28  гласа

10. Владимир Видолов - 28 гласа

За деветчленния състав на Обществения съвет след гласуване бяха избрани следните представители на родителите:

1. Искра Пламенова Павлова - председател

2. Галя  Василева Букова

3. Мариела Ранджева

4. Радостина Първанова

5. Христина Мишева

6. Румяна Кръстева - Дионисиева

7. Розалина Йорданова

8. Борис Крекманов

9. Владислава Владимирова Симеонова

Като резервни членове от представителите на родителите бяха избрани:

1. Боряна Иванова

2. Владимир Видолов

По точка 4 г-жа Карамфилова представи Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от МОН, /ДВ. бр. 75 от 27 септември 2016 г./ Бяха обсъдени функциите, дейностите и организацията на работата  на Обществения съвет.

По т.5 членовете на обществения съвет попълниха декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Приложение: Присъствен списък на представителите на родителите .