Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 3

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

ПРОТОКОЛ 10/22.11.2021 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛ № 10
от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище


Днес, 22.11.2021 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн в платформата Google Classroom, където бяха създадени профили на членовете на Обществения съвет и им бе предоставен достъп до тях и до платформата.
Присъстваха: Искра Пламенова, Христина Мишева, Радостина Първанова, Борис Крекманов, Мариела Ранджева, Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владимир Видолов, Владислава Симеонова.
Отсъства: Румяна Кръстева.
На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.
Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.
Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Запознаване с Доклад за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год.;
2. Съгласуване и одобряване от Обществения съвет на Стратегия за развитие на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2021 – 2025 год. и на План за действие към стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за периода 2021 – 2023 год.
3. Разни.

На членовете на Обществения съвет предварително бяха предоставени в електронен вариант, всички документи, касаещи гореописания дневен ред.
Думата бе дадена на г-жа Мая Карамфилова, която запозна членовете на Обществения съвет с Доклада за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год. В Стратегията за 2016-2020 год. са заложени като приоритети работата по проекти и са разписани мерки за подобряване резултатите на учениците от ДЗИ по български език и литература, като поставените цели са реализирани и в края на разглеждания период (2016-2020 год) СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище е сред първите 20 училища с най-добри резултати в страната. Постигнати са също целите за технологична осигуреност, wi-fi покритие във всички кабинети, допълнителна квалификация на педагогическите специалисти, насоченост в СТЕМ обучението, ремонт на двора на училището, обезпеченост с компютърни кабинети. Директорът смята, че учениците имат добра образователна среда, в която имат всичко необходимо за добър учебен процес. Счита, че на база резултатите от външното оценяване на 4-ти, 7-ми, 10-ти клас училищната институция се развива в положителна посока, работи се много и усилено. За изминалата 2019-2020 учебна година се наблюдава леко завишаване на броя на учениците, останали на поправителни изпити и съответно повтарящи, но г-жа Карамфилова отдава този факт на обучението от разстояние, което съществено затруднява всички ученици и някои не успяват да се адаптират достатъчно добре към създалата се ситуация. Като положителна тенденция посочва, че няма отпаднали ученици от образователната система. С тревога сподели, че се увеличават учениците със специални образователни потребности и тенденцията сочи, че това ще продължи.
На база на Доклада за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год. са разработени препоръки, касаещи новата Стратегия за периода 2021-2025 год., а именно разширяване на сградния фонд, подобряване на резултатите по Математика, изграждане на достъпна архитектурна среда, подобряване работата и сътрудничеството с неправителствени организации, външни организации, родителската общност.
Боряна Иванова – член на Обществения съвет изрази безпокойството си, че част от препоръките, залегнали в Доклада за изпълнение на стратегията за периода 2016-2020 год. отсъстват в Плана за действие към стратегията за развитие за 2021-2023 год.
Г-жа Карамфилова обясни, че в Плана за действие са заложени главните приоритери, като такъв тя акцентира към разширяване на сградния фонд, тъй като се очаква през новата учебна 2022-2023 год. да се открият 4, а може би и 5 паралелки първи клас, в последните години в гимназиален етап се поддържат 2 паралелки, което ще наложи преминаването в обучение на две смени. Именно затова, Директорът счита, че главен, основен приоритет е решаването на проблема със сградния фонд.
Друга основна задача също е и работата в сферата на природните науки и математиката, тъй като това е слабо звено към настоящия момент. В плана е заложено прилагането на училищна система за наблюдение на педагогически ситуации. Планувано е да се заложи повече на партньорство между педагозите и обмяна на добри практики.
Боряна Иванова – член на Съвета се интересува контролирания достъп до сградите на училищете дали се отнася единствено за учениците в начален етап или е за всички. Директорът увери членовете на Съвета, че на всички ученици са раздадени чипове за контролиран достъп и външни лица не могат да влезнат в сградите на учебната институция без да бъдат изрично допуснати.
Христина Мишева – член на Съвета, повдигна въпроса за достъпа до дворните пространства и акцентира върху действия на граждани, които използват двора на училището, за да разходят домашните си любимци, не се пази инфраструктурата и съществува предпоставка за замърсяване и рушене на материалната база. Насочи вниманието към ограничаване достъпа до дворните пространства извън учебно време, с цел да се запази инфраструктурата.
Г-жа Карамфилова се съгласи с препоръката на г-жа Мишева, но обясни, че част от двора на сградата на гимназиален етап е публична общинска собственост и затварянето на достъпа до тази част от двора противоречи на закона. В тази връзка, г-жа Симеонова – представител на Община Божурище, пое ангажимент да направи проверка в Техническа служба към общината и изрази готовност да предприеме необходимите действия в посока решаването на този въпрос.
Боряна Иванова – член на Съвета, даде предложение да бъде създаден кът за отдих, където да бъде разгърната училищната библиотека, с цел децата да бъдат насочени към книгите. Г-жа Карамфилова сподели, че по нейно мнение, библиотеката като институция следва да претърпи известно развитие и читателите да бъдат насочени към пространство, организирано като информационен център, където да могат да потърсят и намерят информацията, която ги интересува. Такова простраство предстои да бъде обособено при реализирането на приоритет № 1 от Стратегията за развитие на училището за периода 2021 – 2025 год., а именно разширяването на сградния фонд.
Повдигнат бе въпроса за интеграцията на децата със специални образователни потребности и нуждата от разяснителна кампания на всички ученици как следва да се държат в компанията на «специалните деца». Отбелязан бе постигнатия напредък сред педагогическия персонал и работата им с тези деца.
Насочено беше вниманието към увеличаване на часовете за беседи и информиране на учениците по въпроси, касаещи различните видове зависимости. Директорът сподели, че в учебната програма са предвидени часове по тези теми и е важно те да не бъдат ползвани за компенсиране на друг учебен материал. Увери членовете на Съвета, че ще обърне внимание на преподавателите, че децата имат нужда от разискването на тези въпроси.
Във връзка с наболеля въпрос относно помещението за изхранване на учениците и персонала на училището, г-жа Симеонова информира Съвета, че в най-скоро време помещението ще бъде свободно и Директорът се надява, че през новата учебна година има възможност да се стартира с работещо помещение за столово хранене.
Коментира се и въпроса за анкетиране на учениците, във връзка с училищния тормоз. Г-жа Карамфилова сподели, че съгласно проведените анкети, учениците се чувстват застрашени извън класните стаи (по коридорите, тоалетните). В самите класни стаи те усещат сигурност. В тази връзка, са предприети дежурства от преподавателите по време на междучасията с цел минимизиране на ситуации на тормоз и агресия сред децата.
Обсъди се въпроса за въвеждането на униформено облекло. Изрази се положителна нагласа сред членовете на Обществения съвет и ръководството относно него. Предвижда се изготвянето на анкета с цел да се изследват нагласите сред учениците, техните родители и преподавателите и на база резултатите й ще бъде взето решение относно въвеждането на униформено облекло.
Във връзка с повишаване на мотивацията на преподавателите бе направено предложение да се възобнови ежегодното отличаване на «Учител на годината», което г-жа Карамфилова потвърди като добра практика и заяви, че би могло да се осъществи.
Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

По първа точка от дневния ред, запознаване с Доклад за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год.;
С гласували „ЗА“ гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното
РЕШЕНИЕ:
1. Съгласува Доклад за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год..

По втора точка от дневния ред, Съгласуване и одобряване от Обществения съвет на Стратегия за развитие на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2021 – 2025 год. и на План за действие към стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за периода 2021 – 2023 год.
С гласували „ЗА“ гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното
РЕШЕНИЕ:
2. Съгласуване и одобряване от Обществения съвет на Стратегия за развитие на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2021 – 2025 год. и на План за действие към стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за периода 2021 – 2023 год.

По трета точка от дневния ред г-жа Кармафилова информира членовете на Обществения съвет за провеждането на цялостно инспектиране на училището от Инспектората към Министерство на образованието и в тази връзка напомни на част от членовете за участието им в предстоящата среща с инспекторите, която ще се проведе в платформата Google Classroom.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 19:15 ч.

Приложено:
1. Чек-лист на членовете на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, присъствали на заседанието, проведено на 22.11.2021 год.;
2. Доклад за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год.;
3. Съгласуване и одобряване от Обществения съвет на Стратегия за развитие на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2021 – 2025 год. и на План за действие към стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за периода 2021 – 2023 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Национално състезание- английски език

ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

След като безапелационно победиха в областния кръг в Ботевград на националното състезание за речеви и комуникативни умения от календара на МОН, Ивет Венелинова, ученичка от 9 б клас и Василена Петрова от 8 б клас, достойно представиха училището ни и на националната надпревара. Състезанието се проведе в електронна среда в платформата Тиймс, при домакинството на РУО Смолян и град Златоград, между участници от всички области на България. Мотото, върху което участниците изразиха своето мнение, бе “A smooth sea never made a skilled sailor.” на Франклин Рузвелт.

Поздравления за момичетата, които показаха както изключителни умения за представяне и общуване, така и езикови компетенции по английски език.

Покана за заседание на Обществения съвет на 22.11.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДО
ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
МАРИЕЛА РАНДЖЕВА
РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА
ХРИСТИНА МИШЕВА
РУМЯНА КРЪСТЕВА
РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА
БОРИС КРЕКМАНОВ
БОРЯНА ИВАНОВА
ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ


П  О  К  А  Н  А


От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев”, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com
В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.
Заседанието ще се проведе

на дата: 22.11.2021 год.
в час: 18.00


на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн в платформата Class room
при дневен ред:
1. Запознаване с Доклад за изпълнение на стратегията на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2016 – 2020 год.;
2. Съгласуване и одобряване от Обществения съвет на  Стратегия за развитие на СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище за периода 2021 – 2025 год. и на План за действие към стратегията за развитие на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище за периода 2021 – 2023 год.
3. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

Получаване на Кеймбридж сертификати

ДОБРИ ПРАКТИКИ


За поредна година СУ „Летец Христо Топракчиев“ осигури финансирането на изпитите за получаване на Кеймбридж сертификати за владеене на английски език, за първите трима зрелостници, преминали вътрешния училищен кръг. През лятото на 2021 година Алекс Христов, Теди Владимирова и Елина Бойчева успешно положиха изпита и покриха ниво С1 от европейската езикова рамка на престижния университет.


Училищният екип им желае успешно развитие в избраните от тях професионални сфери.

 

 

Онлайн събитие

STEM

ПОКАНА

Екипът на проект СТЕМ на СУ „Летец Христо Топракчиев“ Ви кани да участвате в заключителното събитие на проекта, което ще се състои на 27 октомври 2021 от 14:30 часа в платформата MEET.

Приложено Ви предоставяме програмата на събитието.

Програма

Заключително събитие

СТЕМ

14:30

Откриване на заключителното събитие

Таня Димитрова – координатор на проект СТЕМ за СУ „Летец Христо Топракчиев“

14:35 – 14:50

Презентация – обзор на дейностите, резултатите и предизвикателствата на проекта СТЕМ

Татяна Димитрова - координатор на проект СТЕМ за СУ „Летец Христо Топракчиев“

14:50 – 15:55

От учителите СТЕМ

Мая Алексиева – Старши учител по математика

Ася Венелинова – Старши учител по ИТ

14:55 – 15:10

За проектът СТЕМ

Габриела Янкова, Екатерина Евлогиева, Васко Маринов, Мариян Богданов. – участници в реализирането на етапите

15:10 – 15:15

Видео – представяне на обучителните събития на проекта СТЕМ

Теодора Танева – член на екипа на проект СТЕМ

15:15 – 15:30

Дискусия

15:30 – 15:35

Закриване на заключителното събитие

Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“

Таня Димитрова – координатор на проект СТЕМ за СУ „Летец Христо Топракчиев“

Линк до събитието


Video call link: https://meet.google.com/erv-iqca-hzy


Or dial: ‪(US) +1 585-491-9483‬ PIN: ‪141 877 533‬#

Съобщение за ОРЕС

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители и ученици, След проведено днес заседание на областния кризисен щаб и във връзка с преминаването на Софийска област в тъмночервената зона, от утре, 12.октомври се преминава към следния режим на учебен процес:  • от 12.октомври до 17.октомври в присъствено обучение остават класовете 1,2,3,4,7,8 и 12.клас. Към обучение от разстояние в електронна следа преминават 5,6,9,10 и 11 клас.
  • от 18.октомври до 24.октомври в присъствено обучение остават класовете 1,2,3,4,5,7 и 10.клас. Към обучение от разстояние в електронна следа преминават 6,8,9,11 и 12. клас.

Обучението от разстояние ще се провежда по утвърденото седмично разписание и по познатия ви начин в класните стаи на паралелките в classroom.

 

ПРОТОКОЛ 9 от 23.09.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛ № 9

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 23.09.2021 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/78609319038?pwd=MFJFeXpKM1lPMnNmeGdVMVVGOWMzQT09

Meeting ID: 786 0931 9038

Passcode: 123456

Присъстваха: Искра Пламенова, Христина Мишева, Радостина Първанова, Борис Крекманов, Мариела Ранджева, Розалина Йорданова, Боряна Иванова, Владимир Видолов.

Отсъстват: Румяна Кръстева, Владислава Симеонова.

На заседанието присъства г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

  1. 1. Отчет за изпълнение на бюджета за второто и третото тримесечие на бюджетната 2021 год.;
  2. 2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище;
  3. 3. Обсъждане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
  4. 4. Съгласуване на училищните учебни планове;

 

5. Разни.

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова запозна Обществения съвет с изпълнението на бюджета за второто и третото тримесечие на 2021 год. на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Сподели, че не са направени съществени икономии, въпреки проведеното обучение в електронна среда. Съществен разход представляват снабдяването с дезинфектанти и други санитарни материали. Във връзка с оборудването на нови класни стаи са направени разходи за закупуване на чинове, столове, бели дъски. Закупени са нови бели дъски за подмяна в някои класни стаи на амортизираните такива. Направени са разходи за осигуряването на водоноски в летния сезон за поддържането на тревните площи на училището. Като заключение, г-жа Карамфилова сподели, че новата учебна година е подсигурена, подписан е нов договор за снабдяване с природен газ, поради изтичане на срока на същия.

Думата бе дадена за изказвания.

Не последваха други изказвания и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 7 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

 

Покана за заседание на Обществения съвет на 23.09.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДО

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

МАРИЕЛА РАНДЖЕВА

РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА

ХРИСТИНА МИШЕВА

РУМЯНА КРЪСТЕВА

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС КРЕКМАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

П О К А Н А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе:

На дата: 23.09.2021 год.

В час: 18:00

на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/78609319038?pwd=MFJFeXpKM1lPMnNmeGdVMVVGOWMzQT09

Meeting ID: 786 0931 9038

Passcode: 123456

При дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за второто и третото тримесечие на бюджетната 2021 год.;

2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище;

3. Обсъждане на програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

4. Съгласуване на училищните учебни планове;

5. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

ДОКУМЕНТИ 2021-2022 Г.

Родителска среща 1 клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители на бъдещите първокласници! Първата родителска среща ще се проведе във физкултурния салон в сградата на начален етап в новия квартал на 03.09.2021г.,

 

  • от 17 часа за 1 а клас,
  • от 18 часа за 1 б клас
  • от 19 часа за 1 в клас.

Хубав ден и бъдете здрави!

Страницата се зареди за 0.01 секунди
5,600,278 уникални посещения