Меню

Random photo

На линия

· Гости на линия: 4

· Регистрирани на линия: 0

· Общо регистрирани: 317
· Най новите членове: meeting

Земята

Карта

Администратор

souhristotoprakchiev@abv.bg

Последни статии

Вход

Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

Безопасен интернет!

ТОЛЕРАНТНОСТ

STEM

ИКТ и AE
за всяко детет

Водата в нашия свят

Говорещи снимки

Часовник

Календар

Добре дошли в официалният сайт на СУ 'Летец Христо Топракчиев'

Images: eu-flag1.gifImages: gulab.gifImages: bg-flag1.gif

15 септември

Покана Обществен съвет 17.09.2020 год

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 17.09.2020 год.

в час: 18.00

на място: във връзка с чл. 275 от Правилника за дейността на училището, Заседанието ще се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/73464801586?pwd=SDNmNzF5ZW11Q1dpS3hqUUMxMnN2Zz09

Meeting ID: 734 6480 1586

Passcode: 1apDA0

при дневен ред:

1. Съгласуване на училищните учебни планове;

2. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

3. Съгласуване на етичния кодекс на училищната общност;

4. Разни;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 16.07.2020 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 4

от заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище

Днес, 16.07.2020 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Присъстваха: Радостина Първанова, Христина Мишева, Розалина Йорданова, Борис Крекманов, Владимир Видолов, Искра Пламенова – Председател.

Отсъстват: Владислава Симеонова – Представител на Община Божурище, Мариела Ранджева, Румяна Кръстева и Боряна Иванова.

На заседанието присъства и г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Заседанието е редовно свикано и отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Протоколът се води от Искра Пламенова

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за I-во тримесечие 2020 год.;

2. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за II-ро тримесечие на 2020 год.;

3. Разни;

По първа точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства за I-во тримесечие 2020 год.;

Думата бе дадена за изказвания.

Членовете на Обществения съвет нямаха възражения по отчета по т. 1 от Дневния ред и се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“ – 6 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на изразходваните средства за I-во тримесечие 2020 год.;.

По втора точка от дневния ред, г-жа Мая Карамфилова даде отчет на изразходваните средства за I-во тримесечие 2020 год.;

Думата бе дадена за изказвания.

Г-жа Мая Карамфилова сподели, че представляваното от нея учебно заведение е финансово стабило.

Други изказвания не последваха и се премина към гласуване.

С гласували „ЗА“ гласували 6 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

2. Приема отчета на изразходваните средства за II-ро тримесечие на 2020 год.

По точка трета от дневния ред, отново постъпиха запитвания от членовете на Обществения съвет по отношение на въпроси от компетенцията на представителя на община Божурище г-жа Владислава Симеонова. Поради системно отсъствие на представителя на община Божурище на заседанията на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ и на основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Правилник от създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се взе следното

РЕШЕНИЕ:

3.1. На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Правилник от създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се освобождава г-жа Владислава Симеонова, в качеството й на представител на Община Божурище, като член на Обществения съвет.

3.2. Общественият съвет възлага на Председателя Искра Пламенова да информира Кмета на Община Божурище за взетото решение по т. 3 от Дневния ред на настоящото заседание на Обществения съвет и да изиска да бъде определен резервен член - представител на община Божурище, който да встъпи като редовен член на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Членовете на Обществения съвет обсъдиха датата за следващото заседание на Съвета.

След проведените дебати се взе следното

РЕШЕНИЕ:

3.3. Определя се следващото заседание на Обществения съвет при СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище да се проведе в началото на месец септември 2020 год., преди започването на новата учебна 2020/2021 год., като за целта членовете ще бъдат уведомени от Председателя за конкретната дата, час, място на провеждане и дневен ред, чрез отправената покана, съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ. Бр. 75 от 27.09.2016 год.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:45 ч.

Покана Обществен съвет 16.07.2020 год.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

ДО

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА – ЗАМ. КМЕТ НА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

МАРИЕЛА РАНДЖЕВА

РАДОСТИНА ПЪРВАНОВА

ХРИСТИНА МИШЕВА

РУМЯНА КРЪСТЕВА

РОЗАЛИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС КРЕКМАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР ВИДОЛОВ

П О К А Н А

От Искра Пламенова, в качеството си на Председател на Обществения съвет към СУ „Христо Топракчиев”, гр. Божурище, тел. 0894647571, e-mail: iskra.plamenova.p@gmail.com

В съответствие с чл. 20 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, насрочвам заседание на Общестения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище.

Заседанието ще се проведе

на дата: 16.07.2020 год.

в час: 18.00

на място: гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ № 10, Дирекция на СУ „Летец Христо Топракчиев“

при дневен ред:

1. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за I-во тримесечие 2020 год.;

2. Отчет на бюджета на СУ «Летец Христо Топракчиев» за II-ро тримесечие на 2020 год.;

3. Разни;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА ПЛАМЕНОВА

 

Класиране 1 клас-2

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители, Обявяваме следните свободни места в паралелките в I клас след приключване на първи етап на класиране и записване:

I б клас - 5 свободни места;

I в клас – 5 свободни места;

Подаването на заявления за втори етап на класиране е в сградата на начален етап на образование на 24.06. 2020 и 25.06.2020, от 08:30 до 16:30 часа.

Обявяване на списъци на приетите ученици по класове на второ класиране-26.06.2020.г. до края на работния ден.

Класиране 1 клас

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Уважаеми родители,това са списъците с класираните по паралелки бъдещи първокласници. Те ще бъдат оповестени в сградите на СУ "Летец Христо Топракчиев". Записването ще бъде в сградата на начален етап на образование от 08.30 до 16.30 часа всеки работен ден- от 17.06.2020 до 22.06.2020 г.

- Хореография-ИУЧ

- Информационни технологии-ИУЧ

- Английски език-ИУЧ

1 клас 2020 г.

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Уважаеми родители,

Електронната платформа за прием на ученици в първи клас  ще бъде активна от 8:00 часа на 01.06.2020 г.  до  23:59 ч. на 14.06.2020 г. https://sou-bozhurishte-priem.com/.

Пожелаваме Ви успех и бъдете здрави!

 

 

Конкурс Вепикденско яйце

ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ

График 13-16.04.2020г.

ТЕКУЩИ ГРАФИЦИ


ГРАФИЦИ ЗА ЗАНИМАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЕРИОДА 13-16.04.2020Г.1 - 4 клас


5 - 12 клас

ПРОТОКОЛ № 3/09.04.2020

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Днес, 09.04.2020 г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Съгласно Заповед РД-74/26.02.2020 год. на Георги Димов, кмет на община Божурище, Заседанието се проведе онлайн на следния адрес:

https://us04web.zoom.us/j/3850588559

Присъстваха: Искра Пламенова, Галя Букова, Мариела Ранджева, Христина Мишева, Румяна Кръстева, Борис Крекманов, Боряна Иванова и Владимир Видолов. Розалина Йорданова се присъедини към конферентния разговор, но имаше технически проблеми и същата изпрати писмено становище по въпросите от дневния ред.

Отсъстват: Владислава Симеонова – Представител на Община Божурище и Радостина Първанова.

На заседанието присъства и г-жа Мая Карамфилова – директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Протоколът се води от Искра Пламенова.

Поради начинът на провеждане на заседанието и невъзможността да се приложи Присъствен списък към настоящия Протокол, Искра Пламенова информира членовете на Съвета, че заседанието ще бъде записано, с цел да се удостовери, че взетите решения са законосъобразни.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1 т. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.

2. Съгласуване от Обществения съвет на  избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, II, V и VI клас;

3. Съгласуване на училищния план – прием за I и V клас за учебната 2020/2021 година.

4. Разни;

По първа точка от дневния ред, Галя Букова информира състава на Обществения съвет за промяна в обстоятелствата, посочени от нея в подписаната декларация по чл. 5, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към училището, а именно: същата е в трудово правоотношение с СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, считано от месец март 2020 год.

Думата бе дадена за изказвания. Председателят Искра Пламенова информира състава, че съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към училищата, на гласуване подлежи попълването на състава от резервен член по поредността на заместване. Г-жа Пламенова съобщи, че съгласно Протокол № 1 от 18.12.2019 год. на Учредително събрание е взето решение за състава на Обществения съвет към СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище с мандат 2019-2022 год., като в него като първи резервен член е посочена Боряна Иванова и предложи да се премине към гласуване на Решение за заместване на Галя Букова като член на Обществения съвет от Боряна Иванова, в качеството й на резерва от първи ред.

С гласували „ЗА“ – 9 гласа, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗРЪРЖАЛИ СЕ“ – няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Освобождава Галя Букова като член на Обществения съвет на основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1 т. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, като същата ще бъде заместена от Боряна Иванова, в качеството й на резерен член от първи ред.

2. Избира Боряна Иванова за редовен член на Обществения съвет към СУ «Летец Христо Топракчиев» гр. Божурище.

По втора точка от дневния ред, преди настоящото заседание бяха предоставени на членовете на Обществения съвет в електронен вид протоколите от избора на учебните комплекти, направен от учителите. Членовете на Обществения съвет се съгласиха, че са имали възможност да се запознаят с електронните варианти на избраните учебни комплекти и изразиха становище, че същите съответстват на учебната програма, добре структурирани са и изборът е направен в полза на децата.

След приключване на дебатите се пристъпи към гласуване.

С гласували „ЗА“, гласували 9 гласа; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

Съгласува избора на учебниците и учебните комплекти от учителите за I, II, V и VI клас.

По точка трета от дневния ред, преди настоящото заседание беше предоставена на членовете на Обществения съвет в електронен вид Заповед РД 01-01/03.2020 на г-жа Мая Карамфилова, директор на СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище, съгласно която за учебната 2020/2021 год. се предвижда в първи клас да бъдат сформирани три паралелки, с предмети за избираеми часове – хореография, английски език и информационни технологии и три групи за целодневна организация на учебния ден. Директорът заяви, че при наличие на по- голям брой подадени заявления, училището ще образува до една паралелка допълнително в първи клас и до една група за целодневна организация на учебния ден допълнително.

За пети клас се предвиждат три паралелки, като групите за целодневна организация на учебния ден ще са една.

След направените пояснения и проведените дебати се пристъпи към гласуване:

„ЗА“ - 9 гласа, „ПРОТИВ“ - няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма.

РЕШЕНИЕ:

Общественият съвет дава положителното си становище във връзка с училищния план – прием на учениците в първи и пети клас за учебната 2020/2021 година.

По четвърта точка от дневния ред, членовете на Обществения съвет информираха Директора за впечатленията си във връзка с провежданото дистанционно обучение като подчертаха, че няма съществени недостатъци от прилагания учебен процес. Постъпиха предложения за по – активно използване на интерактивна класна стая. Членовете на Обществения съвет споделят мнението, че общите усилия на ръководството, преподавателите, учениците и родителите дават резултат и не се наблюдават препядствия за усвояване на новия материал.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 18:45 ч.

Страницата се зареди за 0.01 секунди
4,163,590 уникални посещения