СОУ “Летец Христо Топракчиев” – гр.Божурище

ул.”Иван Вазов” №10, тел.02/993 3162, факс:993 3162

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД №       / 29.01.2010 година

 

Относно: Налагане на наказание на ученици

 

 

На основание чл.139, ал.1 и чл.140 в от ППЗНП и на основание чл.31, ал.6а и 6 б от Правилника за устройството и дейността на СОУ „Летец Христо Топракчиев”

 

 

НАКАЗВАМ

 

  1. Със забележка за допуснати от 5 до 10 неизвинени отсъствия:

Светослава Людмилова – V а клас

Богдан Радев – VІ а клас

Адриана Никифорова – VІ б клас

Гергана Георгиева – VІ б клас

Джесика Пенева – VІ б клас

Димитър Асенов – VІ б клас

Ивайло Алексов – VІ б клас

Паула Харизанова – VІ б клас

Симеон Георгиев – VІ б клас

Теди Радомилов – VІ б клас

Цветослав Стоянов – VІ б клас

Симеон Стойчев – VІІ б клас

Цветелин Василев – VІІ б клас

Валентин Киров – VІІ в клас

Ася Иванова – VІІ в клас

Мирослав Трифонов – VІІІ а клас

Стоянка Христова – ІХ клас

Веселин Иванов – ІХ клас

Демира Гердина – ІХ клас

Николай Николов – ІХ клас

Тихомира Найденова – ІХ клас

Гергана Тричкова – ІХ клас

Александър Каназирев – Х клас

Димитър Тричков – Х клас

Спас Цонев – Х клас

Кристиян Първанов – ХІ клас

Лили Валентинова – ХІ клас

Емилия Миланова – ХІ клас

Изабела Миланова – ХІ клас

Мартин Шаклев – ХІ клас

Юлия Велкова – ХІІ клас

Юлияна Младенова – ХІІ клас

Мартина Петрова – ХІІ клас

Наложеното наказание „забележка” се налага до края на учебната 2009/2010 година или до замяната му със следващото по степен на тежест наказание.

2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време:

Асен Георгиев – V а клас

Ваньо Борисов – VІ а клас

Димитър Милушев – VІІ б клас

Любомир Илиев – VІІ б клас

Петър Василев – VІІ б клас

Александър Григоров – ІХ клас

Ангел Петров – ІХ клас

Иван Дзимбов – Х клас

Велислав Мавров – Х клас

Илияна Ангелова – ХІ клас

Бети Талева – ХІ клас

Елена Здравкова – ХІ клас

Десислава Генова – ХІІ клас

Антон Антонов – ХІІ клас

Симон Миланов – ХІІ клас

Наказанието „извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” е със срок до полагане на четирикратен труд в полза на училището.

3. Предупреждение за преместване в друго училище:

Весела Филипова Кирилова – VІІ б клас

Емилия Николаева Трайкова – VІІ б клас

Десислава Драгомирова – VІІІ а клас

Любомир Манов – VІІІ а клас

Павел Манов – VІІІ а клас

Силвия Станева – VІІІ а клас

Соня Петрова – VІІІ а клас

Марсела Момчилова – VІІІ а клас

Антон Атанасов – ІХ клас

Йордан Иванов – ІХ клас

Петър Петров – ІХ клас

Силвия Грахльова – ІХ клас

Теодора Иванова – ІХ клас

Михаил-Владимир Цонев – ІХ клас

Веселинка Томчева – Х клас

Кръстиян Георгиев – Х клас

Ивета Джипова – ХІ клас

Наложеното наказание „предупреждение за преместване в друго училище” се налага до края на учебната 2009/2010 година или до замяната му със следващото по степен на тежест наказание.

 

5. Време, вид, дейност и отговорници по изпълнение на наказанието по т.2:

5.1.Понеделник, от14.00 до 15 часа, хигиенизиране на задния двор на Нова сграда;отговорници: дежурните учители

Симон Миланов – ХІІ клас

Бети Талева – ХІ клас

Ангел Петров – ІХ клас

Димитър Милушев – VІІ б клас

 

5.2 Вторник, от14.00 до 15 часа, хигиенизиране на физкултурен салон;отговорници: дежурните учители

Антон Антонов – ХІІ клас

Илияна Ангелова – ХІ клас

Александър Григоров – ІХ клас

Ваньо Борисов – VІ а клас

 

5.3 Четвъртък, от14.00 до 15 часа, хигиенизиране на двора в Нова сграда;отговорници: : дежурните учители

Десислава Генова – ХІІ клас

Велислав Мавров – Х клас

Петър Василев – VІІ б клас

Асен Георгиев – V а клас

 

5.4 Петък, от14.00 до 15 часа, хигиенизиране на двора в Стара сграда;отговорници: : дежурните учители

Елена Здравкова – ХІ клас

Иван Дзимбов – Х клас

Любомир Илиев – VІІ б клас

 

2. Срокът за действие на наказанията е до провеждане на следващ педагогически съвет или до налагане на следващо по степен наказание.

3. Заповедта да се сведе до знанието на учениците, класните ръководители, педагогическия колектив,дирекция „Социално подпомагане” и родителите на учениците.

4. Учениците, които са наказани с „извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” на педагогическия съвет, проведен на 30.ХІ 2009 г.и не са положили наказанието си, трябва да го положат в приложения в точка 5 график на настоящата заповед на директора.

5 Заповедта влиза в сила от 01.02.2010 година.

            Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици и учители за сведение и за изпълнение.

 

 

 

 

29.02.2010 година                                                               Директор:

Божурище                                                                             /Мая Карамфилова/